ธรรมของผู้อยู่ประจำวัด

ธรรมของผู้อยู่ประจำวัด

S64E21

Time index

[00:35] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญกายคตาสติ

[10:06] ธรรมของผู้อยู่ประจำวัด

[12:57] อาวาสิกธรรม

[16:45] รายละเอียดของ อาวาสิกธรรม โดยตามลำดับ

ข้อปฏิบัติของการอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ สุภาพและเคารพนอบน้อม คือ ศีลและวัตร 14 เป็นต้น อันเป็นไปเพื่อธํารงความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน

ผู้ที่ดำรงตนใน ศีล และข้อปฏิบัติทั้ง 22 ข้อนี้ ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษม

94
1
นาทีในการอ่าน