รักษาจิตด้วยพรหมวิหาร

Time index

[01:32] จิตตวิเวก | เจริญพรหมวิหาร 4

[05:08] ตั้งจิตแผ่กระแสเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

[32:25] อานิสงส์ของการเจริญพรหมวิหาร 4

[43:26] ความเบาใจ 4 ประการ

[46:01] ที่นั่ง ที่นอน อันเป็นพรหม

[48:02] จิตอันเป็นมหัคคตะ [กกจูปมสูตร]

[57:46] จิตที่ประกอบด้วยพรหมวิหาร 4

การเจริญพรหมวิหาร 4 เริ่มด้วยการระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมา เพื่อให้จิตมีกำลังเปรียบเหมือนเสาอากาศหรือคนเป่าสังข์ที่มีกำลังแข็งแรงสามารถส่งเสียงไปได้ไกล แล้วแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ผ่านร่างกายของเรา ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทาง..เป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบไปด้วยเมตตา..อันไม่มีโทสะในภายใน อันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวง ไม่มีเวร ไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง

“รักษาจิตที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ทรงอยู่ให้ได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใด ๆ เราจะสามารถมีเมตตาได้กับทุกคน”

72
1
นาทีในการอ่าน