แยกแยะเพื่อดับอวิชชา

Time index

[00:36] จิตตวิเวก  | แยกแยะความคิด ปรุงแต่งจิต มุ่งละกิเลส

[05:11] ปฏิบัติภาวนา | เจริญธัมมานุสสติ

[13:45] แยกแยะลักษณะของความคิด

[20:23] รู้จักสังเกตความคิด

[30:16] สัมมา หรือมิจฉา ขึ้นกับกิเลส

[43:55] วิธีกำจัดกิเลส

[51:32] ปฏิบัติตามมรรค เป็นสัมมาแน่นอน

 

ต้องรู้จักแยกแยะ นั่นคือ สติ ต้องรู้จักทำจริงแน่วแน่จริง นั่นคือ ความเพียร กระบวนการแยกแยะ ที่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นที่จิตใจของเรา สังเกตให้ดีความคิดนึกที่ออกมาในช่องทางใจ มันเจือด้วยราคะ โทสะ โมหะหรือไม่ เพราะถ้าเราแยกแยะไม่ได้ว่า ความคิดนั้นมีกิเลสปนหรือไม่ มันจะออกมา เพื่อทำลายจิตใจของเรา

จิตใจของเราถ้ากำจัดราคะ โทสะ โมหะออกไปแล้ว มันจะสงบระงับ เหลือจิตล้วน ๆ ที่เป็นสมาธิ เอาตรงนี้ไปชำแรกกิเลสที่จิตด้านหนึ่งมันสว่างไสว อีกด้านหนึ่ง คือ ความเป็นตัวตน นั่นคือ อวิชชา เพ่งลงไป จดจ่อลงไป พิจารณาลงไป จิตนั้นไม่ใช่ตัวตน เป็นอนัตตา พิจารณาแล้ว เห็นตามความเป็นจริง วางความยึดถือในจิตนั้นเสีย ไม่ใช่ของเรา เป็นกระแสปรุงแต่งตามกันมาเฉย ๆ

94
1
นาทีในการอ่าน