กำหนดชะตาตน

S64E46
Published on
Mon, 11/15/2021 - 04:21

Time index

[00:53] ประเด็น1 | 2 แง่มุมเรื่องการทำนาย

[17:41] ประเด็น 2 | บูชาแม่คงคา และอธิษฐานสร้างเหตุที่ถูก

[27:59] ประเด็น 3 | เห็นต่างภายในกรอบความสามัคคี

[40:09] ประเด็น 4 | การแสดงธรรมออนไลน์

[51:25] ประเด็น 5 | ช้อปปิ้งออนไลน์

ที่ต้องดูดวงเพราะไม่มั่นใจ ความมั่นใจในทางคำสอน คือ ศรัทธา ซึ่งวิธีที่พระพุทธเจ้าทำนาย คือ ประกอบด้วยเหตุและผล เป็น “ศรัทธาที่ไม่งมงาย แต่ประกอบด้วยปัญญา” ส่วนการอธิษฐาน คือ การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้อง 

ดังนั้น ให้เราเป็นคนที่กำหนดดวงชะตาของตัวเราเอง มีความมั่นใจแล้วสร้างเหตุปัจจัย ตามกำลังความเพียร ผลเราได้แน่ด้วยการอธิษฐานที่ถูกต้อง

104
1
นาทีในการอ่าน