กุณาลชาดก ตอนที่ 3

กุณาลชาดก ตอนที่ ๓

S02E46

Time index

[04:03] ความเดิมจากตอนที่แล้ว

[06:27] เรื่อง นางกุรุงคเทวี

[21:36] เรื่อง พระมารดาของพระเจ้าพาราณสี

[25:14] เรื่อง พระเจ้ากินนร-พระเทวีกินรี

[51:08] ความประพฤติของหญิง (ทุกเพศสภาพ)

[57:05] สรุปเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้

"ผู้ใดเสพกามเพราะไม่รู้จักโทษ กามก็ย่อมฆ่าผู้นั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไม้ที่มีพิษ ฉะนั้น"  

   วันนี้เป็นตอนที่ 3 ของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ วันนี้มีมาหลายเรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางกุรุงคเทวี เรื่อง พระมารดาของพระเจ้าพาราณสี และเรื่อง พระเจ้ากินนร-พระเทวีกินรี โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน

นิทานพรรณนา
98
1
นาทีในการอ่าน