เกี่ยวกับรายการ
คลังพระสูตร

 

การฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเพิ่มพูน

"คลังพระสูตร" จะมาชวนทุกท่านมาล้อมวงกันฟังพระสูตรต่าง ๆ ที่มีในพระพุทธศาสนานี้

เพราะทุก ๆ ตอนที่ท่านฟัง จะช่วยท่านให้ตกผลึกได้ในที่สุด

ติดตาม "คลังพระสูตร" ได้ที่นี่ ทุกวันพฤหัสบดี

 

1u

 • มหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร

  พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ต่าง ๆ ไว้ โดยในมหาทุกขักขันธสูตร เป็นเรื่องที่อัญญเดียรถีย์ได้มาพูดถึงเรื่องของทุกข์ กาม และรูปว่าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกว่าทุกข์โทษของกามเป็นอย่างไร ท่านเปรียบไว้กับลูกศร หัวฝี สุนัขแทะกระดูก ทรงแจกแจงในเรื่องของรูป เกี่ยวกับเวทนา และในจูฬทุกขักขันธสูตร ตอนสุดท้ายของพระสูตรได้ยกถึงความสุขที่ยิ่งกว่าความสุข ที่ได้มาผ่านทางความสุขด้วย

 • มหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร

  พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ต่าง ๆ ไว้ โดยในมหาทุกขักขันธสูตร เป็นเรื่องที่อัญญเดียรถีย์ได้มาพูดถึงเรื่องข

 • สักกปัญหสูตร

  "สักกปัญหสูตร" ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ เป็นคำถามจำนวน 12 ข้อ ที่ท้าวสักกะได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาเป็นไปของการเบียดเบียนการทะเลาะ

 • โลหิจจสูตร

  โลหิจจสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโลหิจจะผู้มีทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนไปหน่อยนึง ว่าคนตรัสรู้ก็มีอยู่ แต่ว่าจะมาบอกสอนคนอื่นทำไม พระพุทธเจ้าจึงได้ยกอุปมาอุปไมย

 • อลคัททูปมสูตร

  อลคัททูปมสูตร เป็นอุปมาที่เปรียบกับด้วยงูพิษ ที่ว่าคนจะไปจับงูพิษถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี จะได้รับอันตรายจากงูพิษนั้น

 • ธรรมเจติยสูตร และฐานสูตร

  ธรรมเจติยสูตร เรื่องราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สรรเสริญธรรมวินัยนี้ และเรื่องฐานสูตร เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้สูญเสียพระนางมัลลิกา พระพุท

 • มูลปริยายสูตร

  มูลปริยายสูตร คือ ปริยายอันเป็นมูลของธรรมะต่าง ๆ แบ่งเป็น 8 ส่วน ได้แก่ ปุถุชน เสขะบุคคล พระอรหันต์ 4 จำพวก ความเข้าใจในมูลเหตุของปริยายธรรมะต่าง ๆ