เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • กิเลสคือไวรัส

    เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติ จะทำให้เกิดมีพลัง เป็นพลังใจที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

 • กิเลสคือไวรัส

    เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติ จะทำให้เกิดมีพลัง เป็นพลังใจที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

 • สักกายทิฏฐิ

  “สักกายทิฏฐิ” เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความเห็นที่ว่า นี้เป็นตัวเราของเรา ในขันธ์ทั้ง 5 เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องส

 • สัมมาอาชีวะ

  “สัมมาอาชีวะ”เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง ในส่วนที่เป็นเรื่องของศีล ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างเคสขึ้นมาใช้ในกา

 • สัมมากัมมันตะ

    สัมมาไม่ได้หมายถึง ถูก แล้วมิจฉาคือ ผิด สัมมาและมิจฉาในที่นี้ หมายถึง เราสามารถลดกิเลสในทางกัมมันตะ ทางกายนี้ได้หรือไม่ การกระทำทางกายนี้ แบบไหน 

 • สัมมาวาจา

  หัวข้อแม่บทที่จะอธิบายเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจทั้ง 4 เบื้องต้นเอาหัวข้อของสัมมาวาจาขึ้นมาก่อน ซึ่งจะมาเจาะลงไปในเรื่อง

 • อริยอัฏฐังคิกมรรค

  การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ก