เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • 2028-3d0839

  ในตอนนี้ ปรารภในเรื่องของโคปกเทพบุตร ที่ได้ตักเตือนพวกคนธรรพ์ 3 ตน ให้กลับมีสติ ระลึกถึงคุณของเนขัมมะได้ จึงจากไม่ดี กลับเป็นดี จากเทวดาชั้นต่ำสุด พลันไปเกิดในพรหมชั้นสูง ประเด็นในที่นี้ ก็คือ อะไรที่จะทำให้ตกไปในทางต่ำได้ 

 • 2028-3d0839

  ในตอนนี้ ปรารภในเรื่องของโคปกเทพบุตร ที่ได้ตักเตือนพวกคนธรรพ์ 3 ตน ให้กลับมีสติ ระลึกถึงคุณของเนขัมมะได้ จึงจากไม่ดี กลับเป็นดี จากเทวดาชั้นต่ำสุด

 • ทางสายกลางดับกรรมได้

      พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทร อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ บอกกับสหัมบดีพรหม ว่า ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้ว คือ 

 • สัมมาสังกัปปะ

    จุดประสงค์ในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า คือ เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ เพราะกิเลสทำให้เราทุกข์ สัมมา คือ การปลดแอกจิตใจของเราจากกิเลส เพราะถ้าจิ

 • สัมมาทิฏฐิ

     ท่านเปรียบ สัมมาทิฏฐิ เป็นเหมือน รุ่งอรุณ ของกุศลธรรมทั้งหลาย คือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้ว สัมมาองค์อื่นๆก็จะตามมา

 • หมวดธรรม 4 ข้อ ที่ควรระลึกถึง

    หมวดธรรม 4 ข้อนี้ มาใน มหาปรินิพพานสูตรและมีเก็บรวบรวมไว้อีกเล่มใน อังคุตตรนิกาย หมวดจตุกกนิบาต คือ หมวดธรรม 4 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิ

 • อุปัทวะ 3 ประการ

    อุปัทวะ มาใน มหาสุญญตสูตร หมายถึง ภัยอันตราย เครื่องข้อง ที่จะมาขัดขวางให้ความดีของเราลดน้อยลงไป หรือ เสื่อมไป มี 3 ประการ แต่ที