สีลาอนุปุพพิคาถา

อนุปุพพิกถา บันไดไปสู่โลกุตตระ

S08E41

Time index

[01:20] ภาวนาพุทโธ

[11:53] บันไดไปสู่โลกุตตระ

[18:29] ทานกถา : การให้ทาน

[23:02] สีลกถา : การรักษาศีล

[27:38] สัตตกถา : สวรรค์

[38:37] กามาทีนวกถา : โทษของกาม

[56:57] เนกขัมมานิสังสกถา : อานิสงค์ของการออกจากกาม (การออกบวช)

[57:14] สรุป : ธรรมะอันเป็นแนวทางเพื่อปูพื้นฐานจิตใจของบุคคลผู้เริ่มต้นภาวนาให้ไปสู่โลกุตตระธรรมได้ โดยเริ่มจากการให้ทาน การรักษาศีล คุณของสวรรค์ โทษของกาม จนถึงอานิสงค์ของการออกจากกาม

หมวดธรรมที่เป็นเหมือนบันไดอันจะนำให้ขึ้นไปสู่โลกุตตระ คือ เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับเพื่อให้เกิดความลึกซื้ง ลุ่มลึกยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นส่วนที่ชี้แนวทางที่จะไปสู่ปรมัตถ์ ส่วนที่เป็นระดับเหนือโลก โดยมักจะแสดงไว้กับบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์หรือว่าผู้ครองเรือน ผู้ที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยเหย้าเรือน ธรรมะส่วนนี้เราเรียกว่า "อนุปุพพิกถา" โดยไว้เป็น 5 หัวข้อด้วยกัน

"ดูก่อนยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง เธอจงมาที่นี่ แล้วนั่งลง เราจะแสดงธรรมให้ฟัง"

155
1
นาทีในการอ่าน