บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล

บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล

S02E07
Published on
Mon, 11/25/2019 - 04:00

Time index

[01:14] สำรวจ เงื่อนปมประเด็นปัญหาในชีวิตประจำวัน นำธรรมะสอดแทรก ปรับสมดุลของชีวิต ให้ความทุกข์ลดลง ความสุขมากขึ้นได้ไหม

[05:55]  ครองเรือน ดำรงตนเป็นคฤหัสถ์/ฆราวาส ต้องการบรรลุธรรม

[10:56] บรรลุธรรมในขั้นสูงขึ้น อนาคามี อรหันต์ จะต้องทำอย่างไร

[11:23] 1. รูปแบบการดำเนินชีวิต แบ่งโดยกามหรือหลีกออกจากกาม (โสดาบัน-สกทาคามี/ อนาคามี-อรหันต์)

[15:27] 2. ศีลในข้อพรหมจรรย์ ชัดเจน ยืดหยุ่น

[23:30] 2.2 ศีลพรหมจรรย์ ข้ออื่น ๆ ตึง หย่อน ตามกิจการงานที่มากในความเป็นคฤหัสถ์ เช่น เรื่องเมถุนธรรม การแต่งหน้า และการกินข้าวเย็น เป็นต้น 

[34:02] 3. เพิ่มปัญญา บ่ม ผลให้สุก ด้วยธรรม 5 อย่าง: มีมิตรดี, ตัวเรามีศีลอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์, ฟังธรรมอยู่เสมอ ๆ มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ และมีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่าง ๆ 

[50:38] การบรรลุธรรม เมื่อเหมาะสม บ่มจิตบ่มใจให้สุกงอม เหมือนแม่ไก่กกไข่ เหมือนบ่มผลไม้

[53:24] ในธรรมะวินัยนี้ เส้นทางมีอยู่ ไม่ทางศีล ก็ทางสมาธิ ทางปัญญา เมตตา กรุณา ความเพียร  ความสันโดษ ไปได้หมดทุกทาง ให้มั่นใจสบายใจ ไปเลยตามทางนี้ไป ปฏิบัติเดินตามทางอนาคามิมรรคอรหัตตมรรค เราหาทางออกกันดีกว่า ไม่เป็นภัยกับใคร ๆ แม้ที่ไหน ๆ มีแต่จะดีได้กันกับทุกคน เมื่อปฏิบัติแล้ว จะทำให้เราคลายปมออกคลี่ออก ตัวเราเองได้ประโยชน์ด้วย คนอื่นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมเรา ก็ได้ประโยชน์ด้วย นี่คือลักษณะของธรรมะที่ไม่เป็นไปด้วยอาชญาไม่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสตรา

จะบ่มจิต เดินตามมรรค ต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้ บ่มจิตใจให้สุกงอม บ่มมรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดี พันธุ์องุ่นพันธุ์อ้อยพันธุ์ข้าวสาลี ดีแล้ว เอามาปลูกดูเอามาทำดู จะให้เกิดเป็นผลที่สุกงอมขึ้นมาได้ บ่มมรรคให้ออกมาเป็นผล มันมีขั้นตอนอยู่ 

ไล่มาตามลำดับ มีมิตรดีสหายดี จะทำให้เรามีศีล ตั้งอยู่ในศีลได้ จิตใจน้อมมาในทางที่จะฟังธรรมมากกว่าฟังเพลง ฟังเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลส มากกว่าฟังเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลง อกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้น นั่นเป็นการปรารภความเพียรมี ณ จุดนั้น ถึงจุดหนึ่ง จะมีความสบายใจอิ่มเอิบใจ ทำตามสิ่งที่ถูกต้องตามวิญญูชน นั่นคือสมาธิ นั่นคือมีปัญญา

350
1
นาทีในการอ่าน