ธรรมะ 5 ประการที่ไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอน

ธรรมะ 5 ประการที่ไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอน

S09E01

Time index

[04:06]   อิฏฐสูตร    

[10:06]   จูฬกัมมวิภังคสูตร  

[37:04]   ทักขิณาวิภังคสูตร   

[55:47]   สรุปเนื้อหาในคลังพระสูตร    

    "อิฏฐสูตร"  ... ธรรมะ 5 ประการ อันประกอบไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ เป็นที่น่ารักน่าใคร่หาได้ยากในโลก และไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องเพราะเหตุแห่งความปรารถนา ...

    "จูฬกัมมวิภังคสูตร"  ...  ตอบปัญหาแก่สุภมานพ โตเทยบุตร  ว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลาย มีอายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณประณีต มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง เป็นคนไร้ปัญญา หรือมีปัญญา ...

    "ทักขิณาวิภังคสูตร" ... ว่าด้วยการแจกแจงการให้ทานโดยพระพุทธเจ้าตรัสคาถาดังนี้...“...ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล เรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์ ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในผู้ปราศจากราคะ ทานของผู้นั้นแลเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย”

348
1
นาทีในการอ่าน