เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม

เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม

S02E01
Published on
Mon, 10/14/2019 - 04:00

Time index

[00:38] ปัญหามีทางแก้อยู่ 2 วิธีเสมอ คือ ไม่เป็นไปโดยธรรมและเป็นไปโดยธรรม 

[05:45] ปัญหาการบรรลุธรรม ยังเป็นฆราวาส ยังมีเงื่อนไขต่างๆ ทำอย่างไรจะถึงความสิ้นทุกข์

[11:05] บรรลุธรรมในบริบทของการดำเนินชีวิต

[13:12] เงื่อนไขคือไม่ได้ทำอนันตริยกรรมและศรัทธา

[30:44] เรื่องในชีวิตอื่นๆ อันดับแรกต้องยอมรับว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้และเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ

[37:22] ความเพียร ทำจริงแน่วแน่จริง ใส่ธรรมะลงไปในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเงินการงาน สุขภาพ การแบ่งจ่ายทรัพย์และการดำเนินชีพอยู่ในศีล ทำตามหน้าที่ในเรื่องทิศทั้งหก  

[50:36] ถ้ามีความน่าลุ่มหลงน่าพอใจเกิดขึ้น ให้พิจารณาอสุภะ ถ้ามีความวุ่นวายให้โกรธไม่น่าพอใจ ให้เจริญเมตตา

[51:19] เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ต้องมีกัลยาณมิตร ระวังความอยากและฟังธรรมฝึกปฏิบัติทุกวัน จะมีความแยบคายเข้าใจลึกซึ้ง บรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้

[54:17]  ระวังเครื่องทดสอบ ที่จะทำให้ไขว่เขวไปในทางอื่น

[57:40] สรุป

สำหรับคนที่คิดว่า เกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ชั้นจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ อันนี้คือคุณฟังถูก episode แล้ว วันนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในความที่ยังครองเรือนอยู่ เป็นฆราวาสมีความทุกข์มากมายหลายด้าน ทำยังไงถึงจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆ เหล่านี้ ให้ถูกต้องโดยธรรม

สำหรับการที่จะอยู่ในร่องรอยธรรมะและอยู่ในการครองเรือน เริ่มจากศรัทธา ความเพียร และให้ระวังเครื่องทดสอบที่จะให้ผิดศีลให้เสื่อมศรัทธา ไขว่เขวไปทางอื่น จึงต้องมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆและศีล อยู่ในขอบกรอบของมรรค อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ไปตามทางได้ ทำการปฏิบัตินั้น ให้มีโสตาปัตติยังคะ 4 แจกแจงมาในเรื่องของการงาน การเงิน ชีวิตครอบครัวและสุขภาพ

257
1
นาทีในการอ่าน