ชีวิตเป็นของจำลอง

รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก ออกอากาศทาง Facebook "Puredhamma.com" วันที่ 28 ก.ค.2561 เวลา 05.00 น. ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29 ก.ค.2561 เวลา 05.00 น.

 

HIGHLIGHTS:

  • แก่นสารสาระ หรือ สัจจะความจริง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • เพื่อให้พ้นจากเรื่องสมมุติต่างๆได้ ต้องทำอย่างไร

บทคัดย่อ

 

“ความชรามี (ซ่อน) อยู่ในความ หนุ่ม,

ความเจ็บไข้มี (ซ่อน) อยู่ในความไม่มีโรค,

ความตายมี (ซ่อน) อยู่ในชีวิต”

 

การสมมุติในชีวิตมนุษย์เป็นไปตามอำนาจกิเลส ทำให้ขึ้นๆ ลงๆ ไปตามความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องเข้าใจความจริงเพื่ออยู่เหนือสมมุติ และสามารถเข้าสู่วิมุตติได้เพื่อให้พ้นจากสมมุติได้ในที่สุด โดยที่แก่นสารสาระหรือสัจจะความจริงอยู่ที่ “อริยะสัจสี่” ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. ทุกข์ เข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ เนื่องด้วยรูป เวทนา(ความรู้สึก) สัญญา(ความหมายรู้) สังขาร วิญญาณ เป็นของไม่เที่ยง ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนั้นๆได้นาน อีกทั้งเป็นอนัตตาเพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ไม่ได้เป็นตัวของมันเอง
  2. สมุทัย เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ การมองข้ามสมมุติที่เป็นทุกขเวทนาเพื่อให้เข้าถึงทุกข์ได้ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณา แต่การมองข้ามสมมุติที่เป็นวัตถุประสงค์ในการบรรลุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์นั้น ถือเป็นเรื่องยากและจำเป็นต้องมีคนบอกสอน
  3. นิโรธ เข้าใจว่านิพพานเป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ เพราะการไม่มีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นคือความทุกข์ดับไป

ทั้งนี้ เราทุกคนสามารถเข้าใจสัจจะความจริงที่อยู่ในระบบสมมุตินี้ได้โดยการปฏิบัติตามเส้นทางของอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อให้เหนือหรือพ้นจากเรื่องสมมติเหล่านี้ได้ เหนือสุขเหนือทุกข์ ถือว่าเข้าสู่วิมุตติอันมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน "ชราสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค