อบรมจิตด้วยบริขารของจิต

HIGHLIGHTS:

  • เมื่อเรานำสิ่งใดๆ ผ่านเข้าทางหูทุกวัน จิตก็จะสั่งสมความดีเพิ่มขึ้นๆ
  • เมื่ออกุศลธรรมถูกผลักออกไป ลดน้อยไป กุศลธรรมก็จะเพิ่ม มีความอิ่มเอิบใจมากขึ้น
  • คำสอนของผู้ถูกนิวรณ์และกามคุณ 5 ครอบงำจะไม่สามารถมีเครื่องรู้อันพิเศษเปรียบเสมือนแสงสว่างของไฟที่มีควัน ซึ่งถ้าเปรียบกับคำสอนของผู้มีญาณทัศนะเหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อเป็นไฟที่ไม่มีควันและให้แสงสว่างได้
  • เมื่อรู้อรรถะรู้ธรรมะแล้วจะเกิดปราโมทย์เกิดขึ้นในจิตซึ่งทำให้จิตไม่มีเวร ไม่มีการเบียดเบียน

บทคัดย่อ

สุภสูตร...เป็นพระสูตรที่ตรัสกับสุภะมานพ คำว่า “มานพ” นี้หมายถึง ชนชั้นกลาง คนที่มีความรู้ ผู้ได้เรียนมนต์ (คำบอกคำสอนที่บอกต่อกันมา) มนต์ของพวกพราหมณ์นั้นยิ่งถ้าปกปิดเอาไว้ก็ยิ่งจะมีความขลัง… ตรงกันข้ามกับคำบอกสอนของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งเปิดเผย… ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมนต์มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เพราะเป็นอกาลิโก ผู้ที่นำไปทำตามย่อมเห็นผลตามนั้นจริงๆ เป็นสัจจะความจริง… คำสอนของพุทธนั้นยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญ แผ่ออกมาคลี่ออกไปยิ่งมีแต่ความลึกซึ้ง

ในพระสูตรนี้ สุภมานพได้นำมนต์ของพวกพราหมณ์ 5 ข้อมาพูดคุยกับพระพุทธเจ้าที่พอแจกแจงแล้วก็มีความแจ่มแจ้ง… ข้อปฏิบัติตรงนี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดี การเข้าไปหาสมณะแล้วสอบถามในสิ่งที่เป็นธรรมอะไรควรเสพและไม่ควรเสพ อะไรทำแล้วเป็นทุกข์อะไรที่ทำแล้วเป็นสุขแล้วนำมาทำ เป็นข้อปฏิบัติที่ให้ได้ปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์ทำตรงนี้มาก พระองค์จึงเป็นผู้มีปัญญา… สิ่งที่สุภมานพได้พูดคุยกับพระพุทธเจ้า คือ ฐานแห่งการงานของคฤหัสถ์กับบรรพชิต คฤหัสถ์เป็นผู้ยินดีในกุศลธรรมเพราะทำการงานอยู่ ส่วนบรรพชิตไม่ได้ทำอะไรมากจึงเป็นผู้ไม่ได้ยินดีในกุศลธรรมในการออกจากทุกข์.. ซึ่งตรงนี้เปนการพูดแบบเหมารวมว่าพระเป็นแบบนี้ คฤหัสถ์เป็นแบบนี้ จึงต้องมีการแจกแจงแยกแยะ...ถ้าคฤหัสถ์ที่ทำสิ่งไม่ได้ผลก็มีอยู่หรือทำในสิ่งที่ได้ผลน้อยก็มี บรรพชิตเองปฏิบัติถูกได้ผลมาก็มี หรือปฏิบัติผิดได้ผลน้อยก็มี…

มนต์ของพวกพราหมณ์ 5 ข้อที่สุภมานพพูดถึงคือ สัจจะ , การทำความเพียร , การประพฤติพรหมจรรย์ , การเรียนมนต์และการบริจาค ถึงจะเป็นสิ่งที่พรหามณ์บัญญัติไว้ก่อนแต่ก็มีความสำคัญกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ข้อแรกคือสัจจะการพูดจริง สอดคล้องกับเรื่องของศีลที่ไม่พูดปด ข้อ 2. การทำความเพียรคือนำสิ่งที่ดีเข้าสู่ใจซึ่งสอดคล้องกับสัมมาวายามะ ข้อ 3.การประพฤติพรหมจรรย์ อยู่ในศีลข้อที่ 3 ว่าด้วยการไม่เสพเมถุนก็คือการถือพรหมจรรย์ ข้อ 4. การเรียนมนต์ (สาธยายหรือท่อง) ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้สั่งสมสุตตะ ข้อ 5. การให้การบริจาคที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมีการแจกแจงลงไปในรายละเอียด..

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • ฟัง "สุภสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561