พึงเป็นธรรมทายาท

“ธรรมทายาทสูตร” ให้ฟังเรื่องนี้เพราะวันวิสาขบูชาที่ใกล้เข้ามา...

...เราจะมาระลึกถึง พระพุทธเจ้า ที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้น ระลึกถึงคำสอนที่ท่านค้นพบในการตรัสรู้ ระลึกถึงธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ให้เป็นมรดกหลังจากการที่ท่านปรินิพพาน เราจะเป็นทายาทที่รับมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้จะเป็นได้อย่างไร? ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าอธิบายเป็นพระพุทธพจน์ไว้
แล้วก็มีการอรรถาธิบายโดยมีท่านพระสารีบุตรเป็นพระอรรถาจารย์ ถ้าเราทำความเข้าใจพระสูตรนี้ได้เราสามารถจะเป็น...
ผู้ที่รับมรดกโดยธรรมของพระพุทธเจ้าได้ พูดง่ายๆคือเป็นผู้สามารถจะรักษาศาสนาได้