• ดำรงธัมม์ตามพุทโธ
  เข้าใจทำ
  เจริญสติ ตามความดีของพระพุทธเจ้า
  S64E25

  “ก็เมื่อเธอระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธัมม์ ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธัมม์ ยังดำรงอยู่ไม่ได้ เธอย่อมมีความสลดหดหู่ใจ ด้วยคิดว่า ไม่เป็นลาภของเราหนอ ลาภไม่มีแก่เราหนอ เราได้ไม่ดีแล้วหนอ การได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอ..”

 • ธัมม์ปัจจุบัน
  ธัมม์ปัจจุบัน
  S64E25

  ถ้ามีไม้กายสิทธิ์ หรือ magic wand สามารถเสกให้กลับไปแก้ไขอดีต หรือไปอยู่ในอดีต ถ้ามีโอกาสคุณจะกลับไปทำอะไร จะกลับไปไหม และถ้ารู้อนาคตกำหนดอนาคตได้ จะกำหนดอย่างไร

 • มโหสถชาดก ตอนที่ 2: ปัญญาบารมีของพระมโหสถบัณฑิต
  นิทานพรรณนา
  มโหสถชาดก ตอนที่ 2: ปัญญาบารมีของพระมโหสถบัณฑิต
  S64E24

  “สตรี 2 นาง กำลังยื้อแย้งทารกน้อยกันอยู่ คนนึงดึงเท้าอีกคนดึงส่วนหัวของทารกอย่างสุดกำลัง ครั้นทารกน้อยถูกชักเย่อไปมาเช่นนั้น ก็เหมือนดั่งตุ๊กตาที่ขาและลำตัวกำลังจะหลุดขาดออกจากกัน จึงส่งเสียงร้องไห้เพราะความเจ็บปวด ทรมาน”

 • สมณมุณฑิกสูตร และโจทนาสูตร
  คลังพระสูตร
  สมณมุณฑิกสูตร และโจทนาสูตร
  S64E24

  พระสูตรแรก ว่าด้วย ปริพาชกชื่ออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตร เป็นเรื่องของนายช่างไม้ชื่อ ปัญจกังคะ ที่ฟังข้อธรรมจากปริพาชกแล้วไม่ได้ปักใจเชื่อ แต่ได้นำข้อธรรมที่สงสัยนั้นไปถามท่านผู้รู้ คือ พระพุทธเจ้า การนำคำถามไปสอบถามท่านผู้รู้ เป็นวิธีการที่จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้น มีปัญญาเพิ่มขึ้น

  พระสูตรที่ 2 ว่าด้วย คุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์ โดยพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่าจะวางจิตอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้โจทคนอื่น หรือเมื่อถูกคนอื่นโจทก์

 • สังโยชน์
  ใต้ร่มโพธิบท
  สังโยชน์
  S64E24

  กิเลสกามที่ผูกมัดใจบุคคลไว้กับทุกข์ อันเป็นเครื่องร้อยรัดจองจำจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ นั้นคือ สังโยชน์ เครื่องรึงรัดจิตเปรียบประดุจดั่งเกลียวเชือกผูกรัดจองจำลูกวัวไว้กับหลัก

  บุคคลผู้เห็นภัยแห่งเครื่องร้อยรัดนี้ ย่อมอบรมตนให้เจริญในสติปัฏฐาน และดำรงตนในอริยมรรคมีองค์แปด พึงเห็นว่าความพึงพอใจเกิดจากเหตุปัจจัยมาปรุงแต่ง สิ่งใดปรุงแต่ง สิ่งนั้นไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้ สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้ สิ่งนั้นไม่มีแก่นถาวรให้ยึดถือพึงพอใจ

 • เจริญอุเบกขา ด้วยปัญญา
  เข้าใจทำ
  เจริญอุเบกขา ด้วยปัญญา
  S64E24

  จะนิ่งเฉยวางเฉยได้ ในผัสสะที่มากระทบ ในความคิด ในเสียง ในภาพ ในความรู้สึกต่าง ๆ จะง่วง จะโกรธ จะมึน คุณอุเบกขาได้ อุเบกขา คือ ความวางเฉย รับรู้อยู่แต่ไม่ได้จะสุขทุกข์ เดือดร้อน กำหนัด พอใจ ลุ่มหลงไปตาม 

 • เชื่อมองค์กรด้วยธัมม์
  เชื่อมองค์กรด้วยธัมม์
  S64E24

  มองมุมขององค์กรว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คือ ไม่ได้จะมาโฟกัสว่าคนนั้นผิดชั้นถูก ไม่ใช่ แต่ทั้งองค์กรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเราอยู่ด้วยกัน ให้เรามีความสุขในการทำงาน ได้เจอเพื่อนร่วมงาน เขาอาจจะไม่ดีกับเรา แต่เราก็มีจิตใจเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้ออารีต่อกันและกัน ทำจิตแบบนี้ การมาทำงานของเราวันนั้น แฮปปี้ ๆ ทุกวัน ๆ 

 • มโหสถชาดก ตอนที่ 1 : กำเนิดพระมโหสถบัณฑิต
  นิทานพรรณนา
  มโหสถชาดก ตอนที่ 1 : กำเนิดพระมโหสถบัณฑิต
  S64E23

  ทารกน้อยคนนึง ถือกำเนิดมาพร้อมกับในมือที่ถือรากไม้ออกมาด้วย ผู้เป็นมารดาเห็นดังนั้นจึงรำพึงขึ้นว่า  “ลูกเพิ่งคลอดออกจากครรภ์แม่ เจ้าถืออะไรมาด้วย” ทารกน้อยคนนั้นตอบผู้เป็นมารดาว่า “รากไม้นี้ คือ โอสถจ๊ะแม่”

บ่มอินทรีย์
 • หากตั้งใจรักษาศีลแปด น้อมศีลมาปฏิบัติไว้ที่จิต แต่เหตุปัจจัยบางอย่างหรือเวลาไม่เอื้ออำนวย จะบาปหรือไม่
 • สาเหตุที่ทำให้บรรลุธรรมได้ช้า
อุปมาพรหมจรรย์กับแก่นไม้

พระพุทธเจ้าทรงอุปมาธรรมะวินัยนี้เป็นเหมือนต้นไม้ ซึ่งมีทั้งกิ่ง เปลือก กระพี้ และแก่น ว่ามีสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นภายนอกมาก หากเราติดอยู่ที

มหาสาโรปมสูตร

มหาสาโรปมสูตร..."ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อศีลมีอยู่ สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย

 • ความหมายโดยละเอียดของคำว่า “อุตตริมนุสสธรรม”
 • “อุตตริมนุสสธรรม” ในแง่มุมของการ “อวด” “แสดง” และ “พัฒ
ปลดแอก “กิเลสในใจคือความยึดถือ”

หากเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดี มีอุปนิสัยโกง โลภมาก ดูถูกบุคคลอื่น ซึ่งผู้ถามก็ถูกกระทำจากบุคคลนี้ กลั่นแกล้ง ถูกด่าว่าจิปาถะ แต่ก็มีความจำเป็นต้อ

รายการ 'ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก'

วิดีโอ 'ตอบปัญหาธรรมะ'