• วิบากกรรมของเศรษฐีขี้เหนียว
  นิทานพรรณนา
  วิบากกรรมของเศรษฐีขี้เหนียว
  S02E06

      เศรษฐีขี้เหนียว คนแรกคือโตเทยยพราหมณ์ หลังตายไปด้วยความโลภในทรัพย์จึงได้รับวิบากกรรมไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านตนเอง และคนที่สอง อานนทเศรษฐี ได้รับวิบากกรรมหลังตายไปเกิดเป็นคนขอทานที่รูปร่างอัปลักษณ์  จากเรื่องราวทั้ง 2 พระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยเหลือ และทรงเมตตาแสดงธรรมอะไร อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสุภสูตร อย่างไร
     นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องของอิลลีสเศรษฐีมาประกอบเพิ่มเติม เรื่องราวมีความเป็นมาน่าสนใจอย่างไรสามารถรับฟังได้จากตอนที่นำเสนอนี้

 • สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ
  คลังพระสูตร
  สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ
  S09E06

  สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอ "สุภสูตร" ที่ว่าด้วยเรื่องของอริยขันธ์ 3 ซึ่งปรารภเรื่องของสุภมานพบุตรของโตเทยยพราหมณ์ แห่งเมืองสาววัตถี ซึ่งสุภมานพนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดในหลายวาระ จึงจะได้นำเสนอเรื่องราวเพิ่มเติมในส่วนของพระสูตรไว้ในช่วงคลังพระสูตรนี้ และในส่วนของอรรถกถาสุภสูตรไว้ในช่วงนิทานพรรณนา

 •  วิธีข่มขี่ ถ้อยคำอันเป็นข้าศึก ให้ราบคาบไปโดยธรรม (ทิฏฐิสูตร)
  ใต้ร่มโพธิบท
  วิธีข่มขี่ ถ้อยคำอันเป็นข้าศึก ให้ราบคาบไปโดยธรรม (ทิฏฐิสูตร)
  S08E06

  ศาสนาคำสอนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานสรุปไว้ในที่นี้คือ

  1.เหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในคำสอนนี้ต้องเป็นคนว่าง่าย ประกอบด้วยเหตุให้เป็นคนว่าง่าย หมายถึง ทำตามคำสอนสอนอย่างไร ทำตามนั้น ไม่ให้บิดเบี้ยว ผิดเพี้ยน แถ เลี่ยงบาลี หรือ มีคนตักเตือนแล้ว ก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น

  2.จะต้องเป็นผู้ที่ รับฟัง รักษาธรรมวินัยให้ถูกต้อง ตามบทพยัญชนะ ถ้าเรารับฟังรักษา เข้าใจ ท่องได้ ไม่เลอะเลือน รับถือ เข้าใจ ให้มันถูกนี้ จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน 

 • พรหมวิหารสู่ปฏิจจสมุปบาท
  เข้าใจทำ
  พรหมวิหารสู่ปฏิจจสมุปบาท
  S08E06

  รู้สึกตัวระลึกไปในกาย ในพุทโธ ธัมโม สังโฆ มี 4 อย่างนี้แล้วสบายใจ มีปิติมีปราโมทย์ ตั้งขึ้นเป็นเสาอากาศเอาไว้ แผ่จิตไปด้วยพรหมวิหารทั้ง 4 ให้ทุกคนทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน พอตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วปัญญาเกิด ไม่เอาอะไรไว้ แผ่ให้หมดทุกอย่าง รู้ชัดเข้าใจชัดในความที่สิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษ เอาปัญญาที่มีความคมนั้นมาดูเข้าไปในจิตว่าสติอยู่ตรงไหน จิตก็อยู่ตรงนั้น

 • เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต
  เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต
  S02E06

  เหตุการณ์ล่าสุดที่ชั้นเพิ่งหัวร้อนด่าคน ไม่พอใจ มีอารมณ์เกิดขึ้น นึกถึงได้ตอนไหน โอย! เพิ่งเมื่อวานนี้ ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารนี่แหละ ดูดี ๆ ในเหตุการณ์นั่นมีใครบ้าง ดูตัวเรา ณ จุดที่กำลังจะเดือดจะหัวร้อนขึ้น กำลังจะมีความคิดนี้ กด pause หยุดไว้ก่อน ดูให้ดี..

 • อย่าเสื่อมศรัทธาในความดี
  ตามใจท่าน
  อย่าเสื่อมศรัทธาในความดี
  S10E05

  การทำบุญโดยการให้ทานถือเป็นการสละสิ่งของภายนอกออกไป หากจะทำบุญที่สูงขึ้นมาก็ด้วยการรักษาศีลโดยใช้ตัวเราเป็นตัวทำ อย่างไรก็ตาม การใช้จิตใจเราเป็นตัวทำด้วยการมีสัมมาทิฏฐิ มีเมตตาไม่คิดพยาบาท มีความกรุณาไม่คิดเบียดเบียน สละกิเลสออกไป โดยการปฏิบัติธรรม สร้างความดีให้เข้ามาสู่ในใจ ตั้งสติเอาไว้ ทำกำลังสมาธิให้สูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นบุญที่สูงที่สุด สามารถอยู่เหนือบุญเหนือบาปได้ โดยการดำเนินตามอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางสู่พระนิพพานได้ในที่สุด

 • ซีซั่น 2 ตอนที่ 8 นางขุชชุตตรา พระนางสามาวดี
  ขุดเพชรในพระไตรปิฎก
  ซีซั่น 2 ตอนที่ 8 นางขุชชุตตรา พระนางสามาวดี
  S02E08

  ภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้ว คนเหล่านั้นแม้อยู่ถึงร้อยปีก็ชื่อว่าตายโดยแท้ คนเหล่าใดไม่ประมาท คนเหล่านั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่. 

  เพราะฉะนั้น พระนางมาคัณฑิยา จะเป็นอยู่ก็ตามจะตายแล้วก็ตามก็ชื่อว่าตายแล้วทีเดียว. ส่วนหญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประมุข แม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่นั่นเทียว เพราะว่าผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตาย ”

 • กำเนิดและโทษของสุรา
  นิทานพรรณนา
  กำเนิดและโทษของสุรา
  S02E05

  เรื่องราวว่าด้วยกำเนิดสุรา มีความบังเอิญแห่งการค้นพบอย่างไร และเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องทรงตรัสอรรถกถา กุมภชาดก ซึ่งว่าด้วยโทษและกำเนิดสุรา นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องราวประกอบเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องเพื่อนของนางวิสาขา ซึ่งชอบดื่มสุราจนถูกมารเข้าสิงให้ล่วงเกินพระพุทธเจ้า แต่สุดท้ายเหตุใดพวกนางจึงบรรลุธรรม และเรื่องของภิกษุหนุ่มซึ่งมีเหตุให้ทะเลาะกับหลานนางวิสาขา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้จากตอนที่นำเสนอนี้

สุภสูตร อริยขันธ์ 3

"สุภสูตร" ว่าด้วยเรื่องอริยขันธ์ 3 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ปรารภสุภมาณพโตเทยยบุตรได้ให้คนไปนิมนต์พร

อสุภะ 10

ในตอนนี้ ได้ยกวิธีการพิจารณาอสุภะ ด้วยอาการ 11 อย่างขึ้นมาอธิบาย โดยพิจารณาเจาะจงลงมาที่หัวข้อ "ซากศพในสภาพต่าง ๆ"  นั่นคือ

คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ

นำคุณ 5 อย่างมาอัดลงรวมลงใน “พุทโธ” ให้ตั้งสติไว้ ตั้งไว้ในใจท่ามกลางอก ไม่ให้จิตไหลไปตามกระแสของโลก แต่ให้มาตามทางมรรค

‘บุพการีและกตัญญู กตเวที’ หาได้ยากในโลก

ทำความดี เพื่อความดีนะ ทำความดีไม่ใช่จะหวังว่า ชีวิตชั้นจะต้องร่ำรวย มั่นคง ปูด้วยพรมแดง ชั้นไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้ว กตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว มันต้อง

แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่มีญาณทัสสนะอยู่ตลอดเวลา แต่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดึงเอาออกมาใช้งาน ดังนั้นหากต้องการระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา ให

ซีซั่น 2 ตอนที่ 7 นางวิสาขา (ต่อ)

“ ประโยชน์ทั้งหมดที่อยู่ในอำนาจของผู้อื่นนำทุกข์มาให้(เพราะประโยชน์นั้นเนื่องด้วยผู้อื่น)  ความเป็นใหญ่ทั้งหมดนำสุขมาให้เมื่อมีสาธารณป

นางวิสาขาผู้ชนะใจพ่อผัวโดยธรรม

   สืบเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาของนางวิสาขา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านทายิกา และการให้ทาน ซึ่งหล

วิดีโอ 'ตอบปัญหาธรรมะ'