• ทำไปเรื่อยๆ
  เข้าใจทำ
  ทำไปเรื่อยๆ
  S08E40

  ตั้งสติไว้กับลมหายใจเพื่อรักษาจิตไม่ให้ไปตามช่องทางทั้ง 6 เหมือนผูกสัตว์ไว้กับเสา ทำไปเรื่อยๆสัตว์เหล่านั้นจะอ่อนกำลังลง จิตก็เช่นกัน 

  การรักษาจิตต้องไม่บังคับแต่ให้ควบคุมให้ดี เมื่อสติอยู่กับลมจะรับรู้อยู่แต่ไม่ตามไป แยกแยะแบบบุคคลที่ 3 ตั้งสติเอาไว้สะสมไปเรื่อย ๆ คอยสังเกตจดจ่อทำอย่างสมดุลจะเกิดเป็นสมาธิ ดั่งอุปมาเช่นการกกไข่ของแม่ไก่ 

 • เปิดสองตามาตามกระแสของธรรม เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง
  เปิดสองตามาตามกระแสของธรรม เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง
  S02E40

  มนุษย์ปรารถนาความไม่มีศัตรู ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาความไม่จองเวร ปรารถนาความไม่มีโทษ ต่างก็รักสุข ต่างก็เกลียดทุกข์ แต่ทำไมยังมีคนจองเวรกัน มีศัตรูกัน ให้โทษกัน เบียดเบียนกันหาความทุกข์ให้กัน นำความสุขออกไปจากกันได้ ท่านบอกไว้ว่า “เพราะมีความริษยาและมีความตระหนี่”

  ที่พูดกัน “อยู่ยาก ๆ เพราะกระแสมันแรง” กระแสของตัณหาซัดสาดถาโถม บีบคั้นรึงรัด  แล้วถ้าจะทำงาน ถ้าจะมาในแนวทางธรรมะ จะหาความสุขจะแต่งหน้าทำสวยหรือลงทุนให้งอกเงยได้ไหม

 • สังคมอยู่ไม่ยาก ด้วยธรรมะพระพุทธเจ้า
  ตามใจท่าน
  สังคมอยู่ไม่ยาก ด้วยธรรมะพระพุทธเจ้า
  S10E40

  สังคมสมัยนี้อยู่ยาก หากมีปัญญาไม่เต็มที่จะเกิดความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจจากสิ่งที่ปรารถนาแปรเปลี่ยนไป หรือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้น ซึ่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย เงื่อนไข และการปรุงแต่งที่ต่างกัน

  ธรรมะ 2 อย่างที่จะทำให้อยู่ง่ายได้ขึ้น ได้แก่

 • อายาจนวรรค
  ขุดเพชรในพระไตรปิฎก
  ซีซั่น 4 ตอนที่ 11 "อายาจนวรรค" หมวดว่าด้วยความปรารถนา
  S04E11

  ในเอพิโสดนี้ เป็นเนื้อหาที่มาในทุกนิบาตส่วนปลาย (ตติยปัณณาสก์) ใน อายาจนวรรค หมวดว่าด้วยความปรารถนา ได้อธิบายใน 11 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (4 ข้อแรก, 4 ข้อต่อมา และ 3 ข้อที่เหลือ) กล่าวถึง 

  [131-134] บุคคลที่มีศรัทธาแล้วจะตั้งความปรารถนาไว้ได้โดยชอบ พึงปรารถนาที่จะเป็นเช่น ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ผู้เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐาน

 • ธรรมปราบมนุษย์กินคน
  นิทานพรรณนา
  ธรรมปราบมนุษย์กินคน
  S02E38

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ ถึงสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกชัยทิศชาดก เป็นเรื่องราวการรักษาสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ จนทำให้มนุษย์กินคนกลับใจ และสสบัณฑิตชาดก เป็นเรื่องเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกระต่าย ก็มีใจแนวแน่ในการบำเพ็ญทานบารมี มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่
   

 • มหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร
  คลังพระสูตร
  มหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร
  S09E39

  พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ต่าง ๆ ไว้ โดยในมหาทุกขักขันธสูตร เป็นเรื่องที่อัญญเดียรถีย์ได้มาพูดถึงเรื่องของทุกข์ กาม และรูปว่าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกว่าทุกข์โทษของกามเป็นอย่างไร ท่านเปรียบไว้กับลูกศร หัวฝี สุนัขแทะกระดูก ทรงแจกแจงในเรื่องของรูป เกี่ยวกับเวทนา และในจูฬทุกขักขันธสูตร ตอนสุดท้ายของพระสูตรได้ยกถึงความสุขที่ยิ่งกว่าความสุข ที่ได้มาผ่านทางความสุขด้วย

 • 2028-3d0839
  ใต้ร่มโพธิบท
  ภัย 4 อย่าง ของภิกษุผู้บวชใหม่
  S08E39

  ในตอนนี้ ปรารภในเรื่องของโคปกเทพบุตร ที่ได้ตักเตือนพวกคนธรรพ์ 3 ตน ให้กลับมีสติ ระลึกถึงคุณของเนขัมมะได้ จึงจากไม่ดี กลับเป็นดี จากเทวดาชั้นต่ำสุด พลันไปเกิดในพรหมชั้นสูง ประเด็นในที่นี้ ก็คือ อะไรที่จะทำให้ตกไปในทางต่ำได้ 

 • รู้ชัดในเวทนา
  เข้าใจทำ
  รู้ชัดในเวทนา
  S08E39

  “รู้ชัดคือเห็นความรู้สึกนั้นเป็นบุคคลที่ 1 เห็นสิ่งที่คุณเข้าไปรู้สึกนั้นเป็นบุคคลที่ 2 ถ้าเรารู้ชัดนี่คือเราออกมาเป็นบุคคลที่ 3 เราไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในเวทนานั้น แต่รู้ชัดว่าเวทนานี้เกิดขึ้นแล้ว”

   ในตอนนี้อธิบายลึกลงมาถึงการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เวทนาคือความรู้สึก สามารถแบ่งแยกได้หลายอย่าง เช่น เวทนา 3, 5, 6, 36 จนถึงเวทนา 108 ที่หมายรวมถึงเวทนาที่เนื่องด้วยเหย้าเรือนและหลีกออกจากเรือน อดีต อนาคต ปัจจุบัน 

ศีลเสมอกัน

สัปดาห์นี้พูดคุยเรื่องในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเมื่อมีคนมาจีบจะทำอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจิตยังน้อมไปในทางกามหรือไม่ “ความรักที่เป็นสิ่งสวยงาม” ใช

อาสาฬหบูชา เสวนากรรมดี

การลงทุนในสมาธิ ไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ความผิดพลาดน้อย ความเสี่ยงไม่สูง และให้ผลตอบแทนมาก เป็นการกระทำที่มีกระแสต่อเนื่องของการเปลี่ย

อาสาทุปปชหวรรค

ในเอพิโสดนี้ มาถึง ทุกนิบาต ส่วนปลาย (ตติยปัณณาสก์) โดยเริ่มที่ อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก พระพุทธเจ้ากล่าวเปรี

มนต์หูเบา

สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่วาระสุดท้ายของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ได้รับผลกรรมด้วยการ

สักกปัญหสูตร

"สักกปัญหสูตร" ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ เป็นคำถามจำนวน 12 ข้อ ที่ท้าวสักกะได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาเป็นไปของการเบียดเบียนการทะเลาะ

ทางสายกลางดับกรรมได้

    พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทร อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ บอกกับสหัมบดีพรหม ว่า ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้ว คือ