• มรณัง อนิจจัง ความตายไม่เที่ยง
  เข้าใจทำ
  มรณัง อนิจจัง ความตายไม่เที่ยง
  S08E26

  “จะให้ความตายดับไป ไม่ใช่ว่าตาย แต่ให้ความตายดับไปต้องให้เหตุของความตายนั้นดับไป ดับตายต้องดับเกิด จะดับความตายได้ ต้องให้ความเกิดนั้นดับไป แต่เกิดมาแล้วทำไง ทางรอดมีอยู่ ช่องที่อยู่เหนือความตาย คือ มรรค 8”

   

 • สามัคคีศีลเมตตาคือพลัง ชนะภัยชนะโรค
  สามัคคีศีลเมตตาคือพลัง ชนะภัยชนะโรค
  S02E26

  รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัส คือ หนึ่งไม่เห็นตัวด้วยความสามัคคี ความสามัคคีนี้ไม่ได้นับจำนวนหน้ากาก จำนวนบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องช่วยหายใจ แต่ถ้ามีความสามัคคีกัน เรารบกับไวรัสได้ 

 • อยู่บ้าน(จิต).. หยุดเชื้อ(กิเลส).. เพื่อชาติ(ต่อๆไป)
  ตามใจท่าน
  อยู่บ้าน(จิต).. หยุดเชื้อ(กิเลส).. เพื่อชาติ(ต่อๆไป)
  S10E26

  ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาด เราควรมีความร้อนใจที่ไม่ใช่ความกังวลใจ ทำกิจการการงานใดๆ ด้วยตระหนักได้แต่ไม่ตื่นตระหนก บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ และต้องลงมือทำตอนนี้ ทำเดี๋ยวนี้ด้วย

  การถึงพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วยการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปด และศรัทธาอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ถือเป็นสัปปายะในการพัฒนา ภาวนา ภาวิตาได้อย่างไม่กังวลใจ สามารถแก้ไขสถานการณ์ และทำให้มรรคแปดเจริญได้

 • รัตนสูตร ขจัดภัย
  นิทานพรรณนา
  รัตนสูตร ขจัดภัย
  S02E24

  มีคำกล่าวที่ว่า “ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดกาล สามารถใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย” ดังตัวอย่างที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในอดีตกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ที่เมืองไวสาลี จนพระพุทธเจ้าต้องทำพิธี และมีมาตรการให้พระสงฆ์สวดมนต์บทรัตนสูตร ซึ่งมีเนื้อหาด้วยกันถึง 16 ส่วน กล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การสวดรัตนสูตรมีอานุภาพอย่างไร และพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไรจึงทำให้ชาวเมืองไวสาลีพ้นจากภัยพิบัติ สามาร

 • อานาปานสติสูตร
  คลังพระสูตร
  อานาปานสติสูตร
  S09E25

  อานาปานสติ การมีสติรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก การตั้งสติขึ้นอย่างนี้ เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม จากที่เรามารู้ดูลมหายใจ จะทำให้โพชฌงค์ทั้ง 7 หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้น ถ้าทำให้ถูกให้ดี จะสามารถทำวิชชา และวิมุตติให้เกิดขึ้นได้

 • กิเลสคือไวรัส
  ใต้ร่มโพธิบท
  กิเลสคือไวรัส
  S08E25

    เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติ จะทำให้เกิดมีพลัง เป็นพลังใจที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

 • พ้นโรคกับอาทีนวสัญญา
  เข้าใจทำ
  พ้นโรคกับอาทีนวสัญญา
  S08E25

  “พอเราเจริญมรรคมีองค์ 8 เป็นทางให้ถึงความดับไปของเจ้าตัณหาอุปาทานอวิชชา โรคก็หายไป เป็นอโรคะ อโรคะเกิดขึ้นเป็นการได้ที่ดีมาก เป็นการเกิดขึ้นทางใจ กิเลสหายไป แต่อาทีนวะทุกข์โทษของกายนั้นมันยังมีอยู่ ทุกข์โทษของกายยังมีอยู่ แต่ความยึดถืออุปาทานในกายไม่มี ต้องแยกกันให้ดี ความยึดถือคืออุปาทานในกายไม่มี นั่นเป็นเหตุของการไม่มีโรคคืออโรคยา แต่ทุกข์โทษในกายนั้นมีเป็นธรรมดา”

 • สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม
  สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม
  S02E25

  ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ แม้มีโรคภัยไข้เจ็บ ต้องรู้อะไรต้องบรรลุอะไรต้องเห็นอะไร ที่เมื่อรู้แล้วบรรลุแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว แม้มีโรคภัยไข้เจ็บ เรายังจึงจะอยู่ผาสุกได้ 

  ทำอย่างไรที่เราจะไม่ประมาท ขณะเดียวกันจะต้องไม่กังวลไม่ประมาท แต่มีความร้อนใจคือความรู้สึกที่ต้องตื่นตัว ตื่นในการที่จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ต้องทำตอนนี้ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจภายหลัง 

สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม

ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ แม้มีโรคภัยไข้เจ็บ ต้องรู้อะไรต้องบรรลุอะไรต้องเห็นอะไร ที่เมื่อรู้แล้วบรรลุแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว แม้มีโรคภัยไข้

2013-7q1025

“ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆ จะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี

"ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเอาข้อเดียว คือ "สติ" ข้อเดียว แล้วเขาเอามาปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจชุ่มเย็น เห็นตามความเป็นจริง นั่นก็คือ "ธรรมะเลย" นั่นคือ "คำส

ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

ทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ถึง 5

เตวิชชสูตร

เตวิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องไตรเพท เรื่องเกิดที่แคว้นโกศล ด้านเหนือหมู่บ้านมนสากฏะ ได้มีการถกเถียงกันระหว่างวาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ ว

สักกายทิฏฐิ

“สักกายทิฏฐิ” เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความเห็นที่ว่า นี้เป็นตัวเราของเรา ในขันธ์ทั้ง 5 เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องส

สิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต

...ไม่ต่อรอง ต้องการอะไรให้หมด จากข้างนอกคือหนัง เข้าไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือด เข้าไปจนถึงกระดูก ไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้ ไปสนใจดูสิว่า