• ทุกขนิโรธอริยสัจ ที่ต้องทำให้แจ้ง
  ใต้ร่มโพธิบท
  ทุกขนิโรธอริยสัจ ที่ต้องทำให้แจ้ง
  S64E03

  สิ่งใดมีเงื่อนไขปัจจัย เกิดขึ้น มีอยู่ ดำรงอยู่ ความดับของเงื่อนไขปัจจัยนั้น ย่อมต้องมี ทุกข์จะดับได้เพราะเหตุแห่งทุกข์นั้นดับลง

  ความจางคลาย ความหลุดออกไปแห่งตัณหา คือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ นั้นคือ ทุกขนิโรธอริยสัจ

  เข้าใจความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างแจ่มแจ้งได้ในใต้ร่มโพธิบทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 3/4 ของเรื่อง “อริยสัจ”             

 • ชนะกิเลส เพียรมั่นอยู่ที่ลม
  เข้าใจทำ
  ชนะกิเลส เพียรมั่นอยู่ที่ลม
  S64E03

  กว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ ไม่ใช่ง่าย ๆ จะรู้ถึงความสุขความสำเร็จถึงคุณค่าความดีได้ ต้องผ่านความทุกข์ ต้องมีทุกข์มาเปรียบเทียบ อะไรที่ได้มาง่าย ๆ ความภูมิใจมันน้อย 

 • สร้างระบบสู่เป้าหมายชีวิต
  สร้างระบบสู่เป้าหมายชีวิต
  S64E03

  ในช่วงของต้นปีใหม่ อยากให้ทบทวน ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้อง ตามกระบวนการอริยสัจสี่ ตามกระบวนการของมรรคแปด การทำการปฏิบัติที่สอดแทรกมรรคแปดเข้าไป ด้วยกำลังของพระเสขะ ไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ในชีวิตประจำวัน สามารถที่จะให้เราเดินตามทางมรรคแปด การงานนั้นก็ทำให้เข้าสู่นิพพานตามทางนี้มรรคแปดด้วย ไปตามทางการงานด้วย เราจะมีความสบายใจมาก ๆ 

 • จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมยังประโยชน์
  ตามใจท่าน
  จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมยังประโยชน์
  S64E02

  Q: จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สลฺวัตฺตติ มีที่มาอย่างไร
  A: ไม่ใช่พุทธพจน์ แปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ใหญ่ ที่เป็นพุทธพจน์ คือ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ ความหมายคล้ายกัน อาจใช้คำต่างกันบ้าง ด้วยเป็นลักษณะของคำกลอน จิตที่อบรมดีแล้วจะละราคะได้ทำนิพพานให้แจ้งได้ จึงเป็นประโยชน์ใหญ่ 

 • นกกระยางเจ้าเล่ห์กับปูเจ้าปัญญา
  นิทานพรรณนา
  นกกระยางเจ้าเล่ห์กับปูเจ้าปัญญา
  S64E02

  “ปูตัวหนึ่งเอาก้ามอันแข็งแรงทั้งสองของมัน คีบหนีบคอนกกระยางไว้ จนนกกระยางนั้นปากอ้า น้ำตาไหล และไม่อาจทำอันตรายใด ๆ แก่ปูเจ้าปัญญาได้อีกต่อไป”

  บุคคลผู้ใช้ปัญญาลวงหลอกมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ในท้ายที่สุดย่อมประสพมหัตภัยจากการกระทำของตน เหมือนดั่งนกกระยางต้องจบชีวิตด้วยการถูกปูหนีบคอ เหตุเพราะความเจ้าเล่ห์หลอกลวง

 • 64-4s02
  คลังพระสูตร
  พรหมชาลสูตร ตอนที่ 1
  S64E02

  พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุ ขณะทรงพักแรม ณ พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา โดยทรงปรารภคำติเตียนพระรัตนตรัยของปริพาชกชื่อสุปปิยะ และคำสรรเสริญพระรัตนตรัยของพรหมทัตตมาณพผู้เป็นศิษย์ ซึ่งมีถ้อยคำขัดแย้งกัน และกล่าวถึงปัญญาอันประเสริฐของพระองค์ จากนั้นทรงแสดงในเรื่องทิฏฐิไว้ 62 ทิฏฐิ ซึ่งครอบคลุมทิฏฐิ หรือลัทธิทั้งหมดที่แพร่หลายอยู่ในสมัยนั้น ทรงถือว่า ลัทธิเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ

 • ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ
  ใต้ร่มโพธิบท
  ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ
  S64E02

  เหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นบันดาล แต่เป็นตัณหาที่อยู่ในใจเรา ค้นพบประเด็นความเชื่อมโยง รายละเอียดของตัณหา 3 อย่าง และวิธีการละ ได้ในใต้ร่มโพธิ์บทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 2/4 ของเรื่อง อริยสัจ

 • พาลสู่บัณฑิตด้วยมรรค 8
  เข้าใจทำ
  พาลสู่บัณฑิตด้วยมรรค 8
  S64E02

  ..ส่วนไหนเกิดมีขึ้นพัฒนาขึ้น อยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันในจิตใจ ที่ว่าตัณหาไม่สิ้นรอบอวิชชาละไม่ได้ นั่นคือส่วนที่เป็นพาลไม่ดี dark side ด้านมืดในจิตมีกำลัง แต่ถ้าเราเริ่มลอกถอนอวิชชาได้เริ่มรื้อถอนตัณหาได้ ส่วนที่เป็นบัณฑิตมีเพิ่มในจิตใจ ส่วนที่เป็นพาลมันลดลงทันที 

พาลสู่บัณฑิตด้วยมรรค 8

..ส่วนไหนเกิดมีขึ้นพัฒนาขึ้น อยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันในจิตใจ ที่ว่าตัณหาไม่สิ้นรอบอวิชชาละไม่ได้ นั่นคือส่วนที่เป็นพาลไม่ดี dark side 

เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

ห้ามความชั่วด้วยความดี ค่อย ๆ บอกค่อย ๆ สอน พูดดี ๆ เป็นคำฟูใจเป็นคำที่ชาวเม

รัก…เพื่อพัฒนา

"ความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง.

 5 พระสูตรในกุสินารวรรค เริ่มด้วยกุสินารสูตร ธรรม 3 ข้อที่ควรมี คือ ความคิดหลีกออกจากกาม ความคิดในทางไม่พยาบาท และในทางไม่เบียดเบี

ศัตรูผู้มีปัญญา ยังดีกว่ามิตรที่ไร้ปัญญา

“ลิงฝูงหนึ่ง ช่วยกันถอนต้นไม้ทั้งต้นเล็ก ต้นใหญ่ ถอนต้นไม้ไปก็ดูรากของต้นไม้ไปด้วย ถอนแล้วก็ดูราก ดูรากแล้วก็ปักลงดิน ทำแบบนี้ซำ้ไปซำ้มา ช่างน่าประ

ทีฆนขสูตรปัญญาพระสารีบุตร

ฑีฆนขสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ฑีฆนขปริพาชก ซึ่งเป็นหลานของท่านพระสารีบุตร ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับความเห็นของเขาและของสมณพราหมณ์ท

ทุกขอริยสัจ ที่ต้องกำหนดรู้

ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้เป็นตอนแรกของ "อริยสัจ องค์ความรู้แห่งปัญญา"