ผู้ที่พ้นจากความทุกข์ สามารถทำให้ถึงนิพพาน อันเป็นบรมสุขได้ ต้องฉลาดในขันธ์ทั้งห้าในฐานะทั้งเจ็ดโดยวิธีทั้งสาม จากปัญญา 3 ระดับ ที่เมื่อใคร่ครวญให้

ทุกปัญหามีทางออก อยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหม จะเห็นได้จิตใจต้องแจ่มใสสว่าง ปรับจิตตั้งจิตให้มีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆ มั่นใจในกรรม จิตใจเมื่อมีความ

อาปายิกวรรค เริ่มด้วยอาปายิกสูตรว่าด้วยบุคคล 3 ประเภทที่ต้องไปอบาย ที่น่าสนใจ คือ ข้อที่ว่าบุคคลที่มีทัศนคติว่าโทษในกามไม่มีแล้วถึ