พาลวรรค

ในเอพิโสดนี้ เป็นเนื้อหาของวรรคที่ 5 ซึ่งเป็นวรรคสุดท้ายที่มาในทุกนิบาตส่วนกลาง (ทุติยปัณณาสก์) คือ พาลวรรค หมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต ได้เป

หมูสู้เสือ

สัปดาห์นี้ได้นำนิทานชาดก ซึ่งพระศาสดาได้หยิบยกมาตรัสเล่าแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ 2 เรื่องด้วยกัน คือ ตัจฉกสูกรชาดก ว่าด้วยความสามัคคีของหมูที่พร้อมใจกันสู้

โลหิจจสูตร

โลหิจจสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโลหิจจะผู้มีทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนไปหน่อยนึง ว่าคนตรัสรู้ก็มีอยู่ แต่ว่าจะมาบอกสอนคนอื่นทำไม พระพุทธเจ้าจึงได้ยกอุปมาอุปไมย

สัมมาสังกัปปะ

  จุดประสงค์ในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า คือ เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ เพราะกิเลสทำให้เราทุกข์ สัมมา คือ การปลดแอกจิตใจของเราจากกิเลส เพราะถ้าจิ