เมื่อไม่มีเชื้อก็ดับเย็น

จิตของพระอรหันต์ไม่มีเชื้อในการที่จะให้เกิดขึ้นต่อไป พอไม่เข้าไปหา ไม่เข้าไปยึดถือว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นตัวฉัน ฉันมีในสิ่งนี้ สิ่งนี้มีในฉัน ฉันเ

เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล

ถ้ารับสิ่งที่เขาเอามาให้ ก็ชื่อว่า “กินด้วยกัน ใช้ร่วมกัน” ถ้าเขาโกรธมา เราโกรธตอบ อันนี้ชื่อว่า “แย่พอกัน” เหมือนเขาอาหารมาเสิร์ฟเอาความโกรธมาให้ 

เพราะไม่เป็น "อัตตา ตัวตน"

หากคิดใคร่ครวญด้วยปัญญาชัดเจนโดยชอบตามวิญญูชนแล้ว จะพบว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้ว จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้"

ซีซั่น 2 ตอนที่ 6 นางสุชาดา นางวิสาขา

“ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา”