การทะเลาเบาะแว้งนำมาซึ่งความพินาศ

นิทานธรรมบทที่ยกมาในสัปดาห์นี้ประกอบด้วย เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ, การเบาะแว้งกันของภิกษุชาวโกสัมพี

มารตัชชนียสูตร

พระมหาโมคคัลลานะ ได้ปรารภเรื่องมารที่มาเข้าท้องเบียดเบียนตัวท่าน ท่านได้สั่งสอนมารด้วยการยกเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ที่ท่านได้ให้เทค

สัมมาอาชีวะ

“สัมมาอาชีวะ”เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง ในส่วนที่เป็นเรื่องของศีล ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างเคสขึ้นมาใช้ในกา

เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดข้องด้วยอริยมรรคมีองค์ 8

"ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ"  เป็นเสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตร ผู้เป็นสุขุมาลชาติ ที่อิ่มเอิบไปด้วยกามคุณทั้งหลาย แต่ในที่สุ