"คูถ(อุจจาระ) แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็น แม้ฉันใด

ภพแม้เพียงเล็กน้อย ก็ฉันนั้น เหมือนกัน

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 3

สัปดาห์นี้นำเสนอพุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 5 และ 6 ของ ซึ่งเป็นการประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกนิครนถ์ ผู้ฟังจะได้เห็นถึงพุทธลีลาขององค์สมเด็จพร

พหุเวทนิยสูตรและสมณมุณฑิกสูตร

เป็นพระสูตรที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นกรณีศึกษาได้ โดยกล่าวถึงว่าหากเรามีความรู้ ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่แจ่มแจ้งหรือไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะเก

วาจาสะใภ้ใหม่

  หัวข้อธรรมที่ยกมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วาจา การใช้คำพูด ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความดีขึ้นมาได้ มี 4 ลักษณะ แบ่งลักษณะและลีลาการพูดไว้เป็น 2 ส่