ทางสายกลางดับกรรมได้

    พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทร อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ บอกกับสหัมบดีพรหม ว่า ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้ว คือ 

เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

“อย่าเห็นแก่สั้น อย่าเห็นแก่ยาว เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” พระพุทธเจ้าสอนไว้ “อย่าเห็นแก่ยาว” คืออย่าจองเวรให้ยืดยื้อ ส่วน “อย่าเห็นแก่สั้น” คือ

กุศลธรรมเริ่มที่จิต

การกระทำใดๆ ขึ้นอยู่กับเจตนา หากทำถูกต้องก็จะได้บุญ แต่ถ้าทำผิดก็ได้บาป ต้องพิจารณาว่าการกระทำเหล่านั้นควรก่อให้เกิดศีล สมาธิ และปัญญา อย่าให้เกิดค