สัญญามาก่อนญาณ

   พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับโปฏฐปาทะปริพาชก ว่า “สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดที่หลัง” ถ้าเราเข้าใจในสองส่วนนี้ จะเป็นประโยชน์ในการงาน ในอาชีพ ของเราได้  แต

รักษากายให้ประเสริฐด้วยอริยอุโบสถ

“ใช้กายที่เป็นของเน่าให้เกิดเป็นบุญ วันนี้เราจะให้กายของเราตั้งอยู่ เข้าอยู่ คงอยู่ ในความประเสริฐ กายของเราจะเข้าอยู่คงอยู่ในความประเสริฐได้ด้วยกา

อภัยเพื่อไม่ผูกเวร

ต่อให้เจ้าทุกข์คนที่ถูกทำร้าย จะให้อภัยหรือจะไม่ให้อภัย กรรมนั้นได้ทำไปแล้ว สิ่งที่ทำไปแล้ว คือ ไปแก้ไม่ได้ มันจบไปแล้ว