รสอร่อย โทษอันต่ำทราม และวิธีนำออกจากรูป

กายของเรามีข้อดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สุขโสมนัสใดอาศัยกายนี้แล้ว ความสุขนั้นเรียกว่า “รสอร่อย” อย่างเราไปเที่ยวต่างประเทศ ต่างจังหวัด ดูนกดูไม้ เรา

เจตนาทั้งบุญและบาปย่อมให้ผล

ใจเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นประธาน เจตนาที่ตั้งไว้เป็นมโนกรรม คือ กรรมทางใจ ยิ่งใหญ่กว่าการกระทำทางกาย ทางวาจา จะบังคับให้กระทำไม่ได้ อยู่ที่เจตนาของผู้ท

พึงพิจารณาดูการงานของตน

พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้สอนไว้ถึงวิธีการจัดการกับคนเจ้าปัญหาที่ดีมาก ๆ โดยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองด้วย,ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย และการไม่เบียดเบีย