โลมหังสนปริยาย

  สืบเนื่องมาจาก “มหาสีหนาทสูตร” ปรารภภิกษุที่เพิ่งลาสิกขาไปด้วยความไม่ชอบใจ ขัดใจ ท้อถอยและมากล่าวตู่ ต่อว่าพระพุทธเจ้าต่าง ๆ นานา มีชื่อว่า “สุนั

มหาสีหนาทสูตร

พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิด แจ่มแจ้งได้เอง แต่ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใด ธรรมนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อ

อดทนอย่างมีปัญญา

อดทนต่างกับเก็บกด “อดทน” คือ อดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ความหนาวความร้อน ความหิวกระหาย เหลือบยุงลมแดดฯ ไม่ชอบแต่ก็อยู่ได้ แต่ “เก็บกด” คือ เก็บสิ่งท