มหาทุกขักขันธสูตรและจูฬทุกขักขันธสูตร

มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่ กามคุณ 5 เป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียน,

เกิด แก่ ตาย เป็นธรรมดา

ถ้ามีศรัทธามีศีล จะรู้จุดที่ถูกแทงได้ ตอนนี้เราถูกลูกศรคือความโศกแทงอยู่ ลูกศรคือความทุกข์ ปักหลังกันอยู่ทุกคนทั้งด้านหลังด้านหน้าด้านข้าง ปักจนพรุ