มโหสถชาดก  ตอนที่ 4

“เจ้าแพะตัวนึงเดินหลังแอ่น คอตกมาตามทาง ระะหว่างทางเจ้าแพะผู้โชคร้ายเจอเข้ากับสุนัขซึ่งก็เดินคอตก หลังแอ่นเพราะถูกเอาท่อนไม้ตีลงที่หลังมาเหมือนกันก

มฆเทวสูตร และฆฏิการสูตร

เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องของพระองค์เองที่เกิดมาในชาติก่อน ๆ 

วัฏฏะ 3

บุคคลใดถูกกิเลสครอบงำแล้วให้กระทำกรรม เมื่อกระทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสเกิดขึ้นอีก แล้วกระทำกรรมอีก ย่อมเสวยผลขอ

ดึงสติ ด้วยสติ

ช่องทางต่าง ๆ ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เปิดไว้ แล้วมีสิ่งมากระทบ ถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไป นั่นคือ เผลอสติ เราจึงต้องดึงกลับมาถอยกลับมา การที่ recall ดึง