ยึดกาย ยึดจิต

กายเป็นเหมือนถ้ำ เหมือนที่อาศัยของจิต ส่วนสิ่งที่เป็นนาม no time no space เดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวดับไป นั่นคือ จิต เงื่อนไขของจิต คือ มีอวิชชา มีอวิชช

ทำทันที

ข้อจำกัดของคฤหัสถ์ที่จะหลีกออกไปภาวนา บางทีมันยาก กิจการงานมาก พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ธรรมะไว้หลายข้อ เพื่อที่จะให้ผู้ครองเรือนอยู่ได้อย่างราบรื่นผาส

ปุตตสูตร สังโยชนสูตร สัมมาทิฏฐิสูตรและขันธสูตร เป็นการแบ่งบุคคล 4 จำพวกที่ปรากฏอยู่ในโลก มีหัวข้อเหมือนกันแต่มี 5