ผู้ไม่ขัดสนในอริยทรัพย์

คนพาล คือ คนโง่; พาล หมายถึง โง่ ไม่มีปัญญา มีน้อย (มีปัญญาน้อย) มีทรัพย์สินน้อย เขาเรียกว่าเป็นคนเข็ญใจ, คนเข็ญใจ หมายถึง คนที่มี

เมณฑกเศรษฐี

การศึกษาจากการปฏิบัติเรียกว่า “สิกขา” การฟังธรรม ในหมวดธรรมะใดๆ จะทิ้งเรื่องการปฏิบัติไม่ได้เลย การฟังสิ่งใดๆ และต้องการให้เกิดกุศลธรรม ให้ราคะโทสะ

  • ทบทวนกับคำสอนที่ใช้อุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้า ในรอบปีที่ผ่านมา
  • ข้อคิดการใช้ชีวิตเนื่องในวาระขึ้นศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2562