ปรายนสูตร รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง
  • หัวข้อการสนทนากันของภิกษุผู้เถระ ณ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เกี่ยวกั
  • ความหมายของคำว่า “โลกธรรมแปด”
  • วิธีจัดการกับโลกธรรม เพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์
อย่าคิดเรื่องโลก แต่จงคิดเรื่องอริยสัจ

"ความคิดเรื่องทางโลกนั้นมีมากไม่จบไม่สิ้น ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปคิด แต่ให้คิดมาในทางอริยสัจ 4 " เรื่องราวนี้มาใน อุทุมพริกสูตร นิ