แยกความคิด วางแม้จิต

จิตไม่ได้จะแยกแยะได้ว่าชั่วหรือว่าดี มันแค่ยึดหรือไม่ยึด ความไม่รู้ของมัน คือ อวิชชา จะให้มันมีความรู้ รักษาให้ดี ๆ ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียร ถ

ฝึกจนชำนาญในอารมณ์ตน

ทำงานอย่าหวังเอาเงิน หมายถึงให้หวังเอางาน ทำงานถ้าเราหวังเงิน เงินจะใช้เราทันที ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มี เราจะตกเป็นทาสของเงินทันที แต่วิธีที่ถูกต้อง 

ในสติย่อมมีปัญญา

Q: ตักบาตรให้สามี เขาจะได้รับบุญหรือไม่
A: มีส่วนที่ได้แน่นอน การให้ทานเป็นสิ่งดีควรทำ ไม่ควรเว้น

ในอัสสสูตรที่ 1 - 3 เปรียบเทียบกำลัง ความสมบูรณ์ด้วยสี และความสูงใหญ่ของม้าแกลบ ม้าดี ม้าอาชาไนยกับคุณสมบัติของอริยบุคคลชั้นโสดาบั