บ่มอินทรีย์
  • หากตั้งใจรักษาศีลแปด น้อมศีลมาปฏิบัติไว้ที่จิต แต่เหตุปัจจัยบางอย่างหรือเวลาไม่เอื้ออำนวย จะบาปหรือไม่
  • สาเหตุที่ทำให้บรรลุธรรมได้ช้า