พระจูฬปันถกเถระ

สิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเกลียดน่าชัง มันคือราคะ โทสะ โมหะ ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งสามารถนำรูปราคะ โทสะ โมหะออกมาให้ดูได้ มันจะน่าเกลียดน่าขยะแขยงมากที่สุดใน

รสอร่อย โทษอันต่ำทราม และวิธีนำออกจากรูป

กายของเรามีข้อดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สุขโสมนัสใดอาศัยกายนี้แล้ว ความสุขนั้นเรียกว่า “รสอร่อย” อย่างเราไปเที่ยวต่างประเทศ ต่างจังหวัด ดูนกดูไม้ เรา

เจตนาทั้งบุญและบาปย่อมให้ผล

ใจเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นประธาน เจตนาที่ตั้งไว้เป็นมโนกรรม คือ กรรมทางใจ ยิ่งใหญ่กว่าการกระทำทางกาย ทางวาจา จะบังคับให้กระทำไม่ได้ อยู่ที่เจตนาของผู้ท