ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ

เราต้องมีความเคารพในธรรมะ มีความยำเกรงในธรรมะในผู้สอนคือพระพุทธเจ้า ไม่ควรย่อหย่อน – เกียจคร้าน เพราะจะทำให้ความเข้าใจของเรามีความกว้างขวาง นี้เป็น

มหาสกุลุทายิสูตร

มหาสกุลุทายิสูตร กล่าวถึงธรรมอันเป็นเหตุทำให้เกิดความเคารพ  5 ประการ ประกอบด้วย ศีล, การรู้เห็นตามจริง, อธิปัญญา, อริยสัจ 4 และสติ