"ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเอาข้อเดียว คือ "สติ" ข้อเดียว แล้วเขาเอามาปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจชุ่มเย็น เห็นตามความเป็นจริง นั่นก็คือ "ธรรมะเลย" นั่นคือ "คำส

ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

ทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ถึง 5

เตวิชชสูตร

เตวิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องไตรเพท เรื่องเกิดที่แคว้นโกศล ด้านเหนือหมู่บ้านมนสากฏะ ได้มีการถกเถียงกันระหว่างวาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ ว

สักกายทิฏฐิ

“สักกายทิฏฐิ” เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความเห็นที่ว่า นี้เป็นตัวเราของเรา ในขันธ์ทั้ง 5 เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องส