"สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อย

ส่วนสัตว์ที่ไปเกิดใน กำเนิดอื่น(นรก, กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน, แดนเปรต และอสูรกาย)

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 4 จบ

   พุทธชัยมงคลคาถา ตอนจบ บทที่ 7 เป็นชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราชผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และ บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหมผู้มีทิฏฐิมานะสูง พระพุทธอง

ฉันโนวาทสูตร และ สฬายตนวิภังคสูตร

ท่านพระสารีบุตรได้ให้โอวาทแก่พระฉันนะ ที่กำลังป่วยจนไม่สามารถทนเวทนาได้ เลยฆ่าตัวตาย ซึ่งท่านพระฉันนะก็ได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อความตาย โ