อาสาฬหบูชา เสวนากรรมดี

การลงทุนในสมาธิ ไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ความผิดพลาดน้อย ความเสี่ยงไม่สูง และให้ผลตอบแทนมาก เป็นการกระทำที่มีกระแสต่อเนื่องของการเปลี่ย

อาสาทุปปชหวรรค

ในเอพิโสดนี้ มาถึง ทุกนิบาต ส่วนปลาย (ตติยปัณณาสก์) โดยเริ่มที่ อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก พระพุทธเจ้ากล่าวเปรี

มนต์หูเบา

สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่วาระสุดท้ายของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ได้รับผลกรรมด้วยการ

สักกปัญหสูตร

"สักกปัญหสูตร" ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ เป็นคำถามจำนวน 12 ข้อ ที่ท้าวสักกะได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาเป็นไปของการเบียดเบียนการทะเลาะ