รักษาระวังของร้อนด้วยสติ

ถ้าเราไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจ จะไปในที่ที่ไม่ดีได้ เป็นของร้อน ของร้อนต่างๆเหล่านี้เราต้องรู้จักรักษาป้องกันให้ดี เพราะมันเป็นเหมื

ผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน

โสดาบันคือ ผู้ที่อยู่ในกระแสของมรรคและเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีคุณสมบัติของการมีศีลเต็ม เพราะมีศรัทธาเต็มอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระ

ตอนที่32 พระอุบาลีเถระ พระนันทกเถระ พระนันทเถระ

“ภิกษุผู้ออกบวชใหม่ด้วยศรัทธา ยังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษา ควรคบกัลยาณมิตรผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ ไม่เกียจคร้าน