ตอนที่ 33 พระมหากัปปินเถระ พระสาคตเถระ พระราธเถระ พระโมฆราชเถระ

“ภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่ได้เปล่งอุทานปรารภถึงความสุขอันเกิดจากกามหรือความสุขจากราชสมบัติ แต่เธอเกิดธรรมปิติจากการประพฤติธรรมเธอ ปรารถนาถึงอมตมหา

พระนางสามาวดี ถูกไฟเผาทั้งเป็นด้วยกรรมเก่า

ความเดิมตอนที่แล้ว พระนางมาคันทิยาคิดหาอุบายกำจัดพระนางสามาวดี โดยใส่ความกลั่นแกล้งในหลายวาระ แต่พระนางก็พ้นภัยเหล่านั้นมาด้วยอำนาจแห่งเมตตา และยัง

ธาตุวิภังคสูตร

   "ธาตุวิภังคสูตร"  เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่พระปุกกุสาติ ซึ่งเป็นพระราชาแห่งเมืองตักกสิลาที่ได้มีความตั้งใจมั่นอย่

พึงศึกษาให้ดีในยุคที่สัทธรรมปฏิรูปเกิดมีแล้ว

...แม้ในสิ่งที่ปฏิรูปมาแล้วนั้น ถ้าเราใส่ใจทำความศึกษาให้ดี เราจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง ปลอมหรือถูกต้องอย่างไร ๆ ไล่มาตั้ง