รักษาตนเอง รักษาผู้อื่นด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4

คนที่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่า ชีวิตจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรเลย ผัสสะที่ไม่น่าพอใจ มันก็มีเป็นธรรมดา ในชีวิตของเราถูกด่าว่า อากาศร้อนหนาว เงินหาย ญ

รู้ชัดด้วยปัญญา

...วิญญาณรู้แจ้งมาในสิ่งใด ปัญญาต้องรู้จักแยกแยะชัดแจ้งไปในสิ่งนั้น วิญญาณกับปัญญาต้องไปด้วยกัน จะไม่แยกจากกัน เพราะวิญญาณก็อยู่ในขันธ์

ไม่ตกเป็นทาสของทุกข์ เพราะปรารภความเพียร

หากต้องการออกจากโลกธรรมแปด ก็ควรต้องทำใจเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ควรหลงเพลินสบายใจเมื่อเราได้ลาภ มียศ มีชื่อเสียง หรือมีค

อาหารที่บริโภคที่บริสุทธิ์ที่เป็นบุญ

ค่านิยมถ่ายรูปอาหารลงโซเซียล..ถ้าบริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมา บาปจะยิ่งมาก เพราะเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่ได้มาซึ่งวัตถุกามนั้น ทั้งกระบวนการที่เข้าไปถ