ตอนที่ 31 พระกาฬุทายี พระพักกุละ พระโสภิตะ

“ชาวนาหว่านพืชบ่อย ๆ ฝนก็ตกมาบ่อย ๆ ชาวนาก็ไถนาบ่อย ๆ แว่นแคว้นก็สมบูรณ์ด้วยธัญญาหารบ่อย ๆ...

ประวัติพระนางสามาวดี และพระนางมาคันทิยา

พระนางสามาวดี เป็นลูกสาวเศรษฐี ซึ่งเป็นเพื่อนกับโฆสกเศรษฐี เมืองที่นางและครอบครัวอาศัยอยู่เกิดอหิวาตกโรค จึงพากันอพยพครอบครัวไปขออาศัยอยู่กับโฆสกเศ

กีฏาคิริสูตร และปุตตมังสสูตร

   "กีฏาคิริสูตร" ว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคีรีนิคม  คุณของการฉันอาหารน้อย เป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุให้ทราบถึ

อาการเกิดดับแห่งอาหาร 4 อย่าง

ชีวิต สามารถตั้งอยู่ คงอยู่ ดำรงอยู่ได้ ต้องมีเหตุมีปัจจัย อาหาร จึงเป็นเหตุปัจจัย ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งทางกาย และทางใจ พระพุทธเจ้าได้บัญญัติ คำว่า อา