พุทธลีลาในการสอน

พุทธลีลาในการสอน ที่ท่านใช้ในการสอนมีลักษณะอยู่ 4 อย่าง คือ 1 สันทัสสนา มีการชี้แจง จำแนก แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง จนผู้ฟัง

จิตไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง หลีกออกจากกาม

"ที่ไหนมีกาม ที่นั่นมีความวุ่นวาย ที่นั่นมีความข้องขัด" เพราะกามมันแทรกซึมไปได้ในทุกเรื่องราว ยสกุลบุตร เมื่อเห็นโทษของกามจึงเริ่ม

อย่ากลัวผี ให้กลัวบาป

ผีมีจริงไหม มีกี่ประเภท เรื่องในสมัยพุทธกาล และควรปฏิบัติอย่างไร

ฐานรองจิตที่มั่นคง เมื่อมาตามกระแสอริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำรอก ขูดเกลา รื้อถอน กำจัดสิ่งที่เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ผูกกับแอกของกิเลสตัณหาและความยึด