ปายาสิราชัญญสูตร 3

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

อุปมาด้วยบัว 4 เหล่า และ บัว 3 เหล่า

การยกหัวข้อ บัว 4 เหล่า และบัว 3 เหล่า ขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์ จำแนก แจกแจง โดย อรรถ และพยัญชนะนั้น จะทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางออกไป

เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3

เจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 โดยวิธีทั้ง 3 ต้องอาศัยศีลอันบริสุทธิ์หมดจด ต้องอาศัยทิฏฐิที่เป็นไปตรง นำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ ความเจริญในกุศลธรรมทั้ง

ชีวิตดีดี เมื่อเป็นโสด

สาวโสด สาวเทื้อที่อายุล่วงเลย คิดดี จิตใจดี เป็นคนดี แต่ทำไมเป็นโสด ขึ้นคาน ผ่านรถด่วนขบวนสุดท้ายไปแล้ว ถูกพ่อแม่ญาติพี่น้อง คนรอบตัว กดดัน เก่ง มี