เจ้านายที่รักลูกน้องที่ดี

เจ้านายต้องให้ทำงานตามกำลัง พัฒนาลูกน้อง พูดชักจูงให้กำลังใจ เจ้านายถ้าไม่มีมือขวา ทำงานไปได้ยาก เจ้านายไม่ดี รักษาลูกน้องดี ๆ ไม่ได้ และถ้าเป็นลูก

ยอดแห่งสังขตธรรม

สิ่งใดๆในโลกนี้ที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม ความดีหรือความชั่ว ล้วนมีเหตุมีปัจจัยในการปรุงแต่ง

พระกุณฑธานะ  พระวังคีสะ

บางทีเราอาจจะมีความผิดพลาด เมื่อพลาดแล้วก็แก้ยาก ต้องอ้อมไปนรกเสียก่อน เราจึงต้องตั้งสติอยู่เสมอ บางทีเราต้องมีครูอาจารย์คอยเตือน คอยให้ข้อมูล ต้อง

3 มหาสาวก

นิทานพรรณ ในครั้งนี้หยิบยกเรื่องของมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ กัน 3 รูป ประกอบด้วย พระโกณฑธาน เป็นเลิศด้านผู้จับฉลากก่อนผู้อื่น พระวังคีสะ