3 เอตทัคคะ (พระอนุรุทธะ พระลกุณฏกภัททิยะ และพระมหากัสสปะ)

พระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ กล่าวคือ มีความสามารถเป็นเลิศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในด้านต่าง ๆ นั้นได้

มหาจัตตารีสกสูตร และ สัมมาทิฏฐิสูตร

  มหาจัตตารีสกสูตร 

  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ทานกับการบรรลุธรรม

ผู้ขอบ่อย ๆ ย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นฉันใด ผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นฉันนั้น ด้วยเหตุนี้ การให้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ทำแล้ว ทำให้เกิดจิตใจด

ละความกำหนัดในเพศตรงข้ามโดย 3 ขั้นตอน

วิธีละความกำหนัดยินดีพอใจใน 3 ขั้นตอนนี้ เป็นเรื่องราวที่มาใน ภารทวาชสูตร โดยพระปิณโฑลภารทวาชะได้กล่าวบอกไว้กับพร