ความรู้ยิ่งอันยอดเยี่ยมซึ่งหาที่เปรียบมิได้

ธัมมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ สามารถรู้เห็นได้เฉพาะตน เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้ว ทำให้เกิดความดีขึ้น ร

ฝึกอานาปานสติ เจริญพรหมวิหาร

เปรียบการฝึกสติไว้กับการผูกลิงไว้ด้วยเชือกกับเสา มันมีแรงอยู่ก็พยายามดึงไป ๆ แต่ไปไม่ได้ นั่นคือ มีความคิดนึกอยู่ แต่ก็ไม่ลืมลม การที่ระลึกถึงลมหาย

ธัมมะในชีวิต

ในทุกศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ควรจะต้องมีธัมมะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าตรงไหนไม่มีธัมมะ อยู่ไม่เป็นสุขแน่ ธัมมะที่มีทุกที่ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกค