เตรียมตัวตายด้วยความไม่ประมาท

นิทานพรรณนาสัปดาห์นี้รวบรวมเรื่องราวของคนที่จะตาย จำนวน 6 ท่าน ที่น่าสนใจคือช่วงที่จะตายมีนิมิตแห่งความไม่ดี หรือคนที่เคยทำไม่ดีเคยทำผิดพลาด คนรอบข

อนุบุพพวิหารสมาบัติ 9

  "คลังพระสูตร" สัปดาห์นี้เสนอเนื้อหาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ภิกษุเรื่อง "สมาธิ 9 ขั้น" ใน "อนุปุพพวิหารสูตร"

บททดสอบ คือ ผัสสะ

โลกมันเป็นแบบนี้ สุขมันก็มี ทุกข์มันก็มี เราเลือกที่จะเดินตามทาง มาในแนวทางของธรรมแล้ว ให้มั่นคง มั่นใจ

ธัมมานุสสติในความจริงอันประเสริฐ

...ในอริยสัจทั้งสี่ข้อ ที่ทุกข์ต้องเป็นของควรกำหนดรู้ ตัณหาต้องเป็นของควรละ นิโรธต้องเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้ง มรรคต้องทำให้เจริญ ปัญญานี้เร