เรื่องกวางนิโครธ กุมารกัสสปะ

การรู้จักเลือกคบคนที่ดี มีเมตตาก็เหมือนกับเราได้อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ทำให้ชีวิตเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ เหมือนในนิทานธรรมบท และ นิทาน

มหาสัจจกสูตร

มหาสัจจกสูตร สัจจกนิครนถ์ทูลถามปัญหาว่าด้วยกายภาวนาและจิตตภาวนา พระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนในเรื่องเวทนา, อุปมา 3 ข้อ, ความต่างกันในก

ดูแลคนป่วยด้วยธรรมะ

ถ้าคนที่เรารักป่วยตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือต้องเข้าโรงพยาบาล เข้าไอซียู ห้องฉุกเฉิน จะทำอย่างไร ธรรมะใดที่สามารถนำมาใช้งานได้