แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม

การที่เราจะเข้าถึงธรรมะได้ต้องรู้จักการปฏิบัติ ซึ่งในโอกาสที่พระพุทธศาสนา และคำสอนยังดำรงอยู่ มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรม น้อมนำมาปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธ

สัมมาสมาธิเพื่อธรรมะอันยิ่ง

    เครื่องขวางที่ทำให้จิตไม่รวมเป็นสมาธินั้นได้แก่ อุปกิเลส 11 อย่าง  ประกอบด้วย  วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ความสะดุ้งหวาดเส

ธรรมะ 4 อย่างที่ควรตั้งไว้ในใจ

ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ เป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจไม่พึงประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติ อธิบายไปมา มันมาจบลงที่จุดเดียวกั