สันทกปริพาชก
  • ผู้หากเราเบื่อในการฟังธรรมะ ขอให้อดทน เพราะการอดทนฟังธรรมไปเรื่อย ๆ จะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิ และจะเข้าใจแตกฉานในธรรมะมากขึ้น
  • การฟัง
สันทกสูตร
  • สันทกปริพาชกได้ฟังธรรมเทศนาจากท่านพระอานนท์จนเกิดความแจ่มแจ้ง ชื
เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี

เกร็ดความรู้จากหนังสือ “เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี” บทประพันธ์โดยสมเด็จพระวันรัต (ท่านจุทน์พฺรหฺมคุตฺโต) ประพันธ์เมื่อปีพ.ศ.

ผู้ไม่ขัดสนในอริยทรัพย์

คนพาล คือ คนโง่; พาล หมายถึง โง่ ไม่มีปัญญา มีน้อย (มีปัญญาน้อย) มีทรัพย์สินน้อย เขาเรียกว่าเป็นคนเข็ญใจ, คนเข็ญใจ หมายถึง คนที่มี