มหาโคปาลสูตร จูฬโคปาลสูตร และ อริยปัญญาขันธ์

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ฉลาดในการตัดกระแสแห่งมาร เปรียบเหมือนนายโคบาลที่ฉลาด พาวัวทั้งฝูงที่มีทั้งฉลาด แข็งแรงมากแข็งแรงน้อย ข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งโน้น

คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง

 พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ระหว่างการเลี้ยงโค การเลี้ยงปศุสัตว์กับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่ว่าคนเลี้ยงโคจะสามารถเลี้ยงโคให

พิชิตฟุ้งซ่านด้วยพุทธานุสสติ

“ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เราตั้งจิตไว้อยู่กับสติ ความฟุ้งซ่านลดลงไปแน่นอน”

เหนือศัตรูกิเลสในใจด้วยพรหมวิหารสี่

ถ้ายังคิดว่าเขาทำให้เราอยู่ เขาว่าเราอยู่ เขาเอาของ ๆ เราไปอยู่ ยังคิดว่าเขาทำไม่ดีให้เราอยู่ คิดอยู่เรื่อย ๆ มันไม่มีทางที่จะคลายความไม่พอใจในเพื่