อย่าประมาทในวัยและชีวิต ว่าชีวิตเราจะอยู่ยั่งยืนถาวร ยังไม่ตายยังมีสุขภาพดีอยู่ ยังเรื่องการงานด้วย และอย่าประมาทในการทำความดี เพราะประมาทเท่ากับตา

ปฐม และทุติยอาชานียสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอุปมาอุปมัยด้วยม้าอาชาไนยพันธุ์ดี ซึ่งถ้าเป็นคน คือ ผู้ที่ปฏิบัติดีเ

มารผู้มีใจบาป เมื่อได้ล่วงรู้พระวิตกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้ามารจึงคิดว่าหากพระองค์ทรงดำริว่า “เราอาจเพื่อครอบครองราชสมบัติหรือหนอ ?” และหากพระองค