มากับดวง

“ในความโชคดีมีโชคร้าย ในความโชคร้ายมีโชคดี เหตุปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นจากภายในก็ตาม หรือภายนอกก็ตาม มันต้องประกอบกัน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอาศัย

"พุทธพจน์จริง ๆ คือปลอมแล้ว เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมะจริง ๆ ในใจท่าน จนกว่าคุณเอาข้

ทุติยปัณณาสก์ | พราหมณวรรค ข้อที่ 52 - 57

"เมื่อเรือนถูกไฟไหม้
สิ่งของที่นำออกไปได้ย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา
สิ่งของที่ถูกไฟไหม้ในเรือนนั้น

กุณาลชาดก ตอนที่ ๓

"ผู้ใดเสพกามเพราะไม่รู้จักโทษ กามก็ย่อมฆ่าผู้นั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไม้ที่มีพิษ ฉะนั้น"