อย่ากลัวตาย

ความตายดับได้ ความตายเกิดได้ ความตายไม่เที่ยง เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือความเกิด มีความเกิดแล้วความเกิดของความตายจึงเกิดขึ้น เมื่อความเกิ

สงครามโลกสงครามกิเลส

สงครามเวลาเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ใคร ๆ เวลามันเกิดขึ้น เพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อน ความไม่ผาสุขความไม่เกื้อกูลก

"เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ "มิจฉาทิฏฐิ" ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่