พหุเวทนิยสูตรและสมณมุณฑิกสูตร

เป็นพระสูตรที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นกรณีศึกษาได้ โดยกล่าวถึงว่าหากเรามีความรู้ ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่แจ่มแจ้งหรือไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะเก

วาจาสะใภ้ใหม่

  หัวข้อธรรมที่ยกมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วาจา การใช้คำพูด ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความดีขึ้นมาได้ มี 4 ลักษณะ แบ่งลักษณะและลีลาการพูดไว้เป็น 2 ส่

ปล่อยวาง ด้วยพุทธานุสสติ

“ปล่อยทิ้งกะปล่อยวางมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่า คนเราจะทิ้งอะไร ปล่อยอะไรได้ จะต้องมีฐานมาจากการเห็นตามความเป็นจริงตามกระบวนการ

อะไรคือสัจจะ สัจจะในที่นี้คือ สัจจะความจริงที่ว่านี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ คืออริยสัจ 4