อภัยเพื่อไม่ผูกเวร

ต่อให้เจ้าทุกข์คนที่ถูกทำร้าย จะให้อภัยหรือจะไม่ให้อภัย กรรมนั้นได้ทำไปแล้ว สิ่งที่ทำไปแล้ว คือ ไปแก้ไม่ได้ มันจบไปแล้ว 

"คูถ(อุจจาระ) แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็น แม้ฉันใด

ภพแม้เพียงเล็กน้อย ก็ฉันนั้น เหมือนกัน

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 3

สัปดาห์นี้นำเสนอพุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 5 และ 6 ของ ซึ่งเป็นการประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกนิครนถ์ ผู้ฟังจะได้เห็นถึงพุทธลีลาขององค์สมเด็จพร