คุณของพระพุทธเจ้าในหัวข้อ “อรหันต์”

“ราคะ โทสะ โมหะ ทำให้จิตเป็นทุกข์ คุณของพระพุทธเจ้าในข้ออรหันต์เอาชนะกระบวนการตรงนี้ได้”

ปรับจิตผาสุกได้ แม้ช่วงโควิด

ลักษณะของการที่เพ่งจิต นี่คือการเอาจิตจดจ่อไป คือการตั้งสติเอาไว้ส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ เราเพ่งจิตของเราไว้ที่ไหน จุดที่เพ่งให้ถูกค

อำนาจเหนือจิต ด้วยกำลังสติ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนถึงวิธีละอกุศลธรรมในจิตลงได้ ซึ่งผู้ที่จะรู้ว่าตนเองมีอกุศลธรรมเกิดแล้ว เช่น มีนิวรณ์เกิดขึ้น จะต้องมี “กำลังสติ”

[๖๐๐] ชนเหล่าใด "ไม่เจริญกายคตาสติ" ชนเหล่านั้นชื่อว่า "ไม่บรรลุอมตธรรม"

ชนเหล่าใด "เจริญกายคตาสติ" ชนเหล่านั้นชื่อว่า "บรรลุอมตธรรม"