"พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือ อย่างเดียวกัน จึงเป็นรัตนะ ๓ ขึ้นมา"

- พระอาจารย์ พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ 

รัตนสูตร ขจัดภัย

มีคำกล่าวที่ว่า “ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดกาล สามารถใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย” ดังตัวอย่างที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับภัยจากเชื้อ

อานาปานสติสูตร

อานาปานสติ การมีสติรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก การตั้งสติขึ้นอย่างนี้ เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม จากที่เรามารู้ดูลมหายใจ 

กิเลสคือไวรัส

  เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติ จะทำให้เกิดมีพลัง เป็นพลังใจที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม